Uppdaterad 1 december 2020

1 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Transkribering av pressträff;
19 mars 2020

Pressträff med anledning av covid-19, torsdagen den 19 mars kl 10.30.

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg

– Är alla här som förväntas vara här i dag så kör vi igång, klockan är slagen.

Per-Erik Ebbeståhl heter jag och är ledningsstrateg hos stadsdirektören och är en av koordinatorerna här för corona-frågorna i Malmö stad under den här perioden. Jag tänkte inleda kort med att berätta vad vi gör just nu i Malmö stad på övergripande nivå, sedan kommer fokus att vara på gymnasieförvaltningen här. Lars med sina medarbetare kommer att berätta vad gymnasieskolan jobbar med just nu.

När det gäller rent allmänt Malmö stad så har ni noterat i media att vi jobbar på med de här frågorna. Inom olika sektorer så är det så att redan i dag ser personalläget ansträngt. Till stor del är beroende av att våra medarbetare har tagit de rekommendationer som kommer från folkhälsoinstitutet på allvar, vilket innebär att man håller sig hemma om man känner sig halskrasslig eller sjuk.

Det ser lite olika ut i olika verksamheter. Det vi jobbar på nu från centralt håll är att vi försöker få en samlad bild av det här och titta på rapporteringssystem så att vi ska bli bättre att följa hur läget ser ut och var vi ligger. Sammanfattningsvis kan man ju säga att läget i vissa delar är ansträngt men under kontroll.

Till exempel genom hälsa, vård och omsorg. Det man jobbar med nu är att målsöka unga pensionärer om vi uttrycker det så. Vår personal som har slutat i närtid och hör om de kan tänka sig att komma tillbaka och jobba lite mer. Det vi framför är intresserade av då är personal med olika typer av legitimationsutbildningarna som sjuksköterskor och undersköterskor.

I övrigt så pågår ett arbete på alla förvaltningar där vi planerar. Vi är i det läget fortfarande. Vi har ingen omfattande allmän smittspridning vad vi kan se, så det är fortfarande i planeringsskedet. Det vill säga hur ska vi kunna hantera det här på bästa möjliga sätt om det här eskalerar tydligt.

Det här innebär också att vi har en omfattande dialog både med Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsens, civilsamhället runt omkring oss för att ha en samlad bild över samhällets samlade förmåga och även hur det här påverkar den kommunala verksamheten.

Sedan vi träffades förra gången har vi tagit ett antal beslut som rör den interna organisationen och interna verksamheten. Bland annat har vi fattat beslut om att vi ska försöka minimera antalet fysiska möten i organisationen. Bara genomföra de möten där vi verkligen behöver träffas och i de verksamheter där man har den typen av verksamhet där mötet är en del av aktiviteten, som till exempel inom skola.

Resor försöker vi begränsa så mycket det bara går. Samma sak där egentligen. Båda de här åtgärderna bygger till stor del på att vi ser vikten av att ha personalen på plats, det är den prioriterade utgångspunkten. Smittspridningen är en bonuseffekt att vi minimerar den, men det viktiga är att vi har personal på plats.

Det är där vi är i stort idag. Det pågår som sagt var hela tiden arbete inom alla förvaltningar. Det händer mycket på nationell nivå och statlig nivå som vi förhåller oss till och följer noga. När det då fattas nationella beslut behöver vi vara fötterna och förbereda för att kunna hantera dem. Det där vi är nu med gymnasieskolan och besluten som är fattade kring den verksamheten.

Så Lars, ni får presentera er själva och jag lämnar över till er nu.

Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

– Tack så mycket för det. Lars Rehnberg heter jag och är förvaltningsdirektör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Jag har också med mig Niklas Anderberg som utbildningschef med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna och Jonas Svensson som är ansvarig utbildningschef för vuxenutbildningen.

Det är precis som Per-Erik säger, det är mycket utifrån nationella beslut som vid nu är i ett exceptionellt läge som påverkar all den verksamhet som vi bedriver kring gymnasieskola och vuxenutbildning här i Malmö stad.

Jag tänker ge lite bakgrund där. Vilka beslut som är fattade, hur det påverkar vårt omställningsarbete, att det också handlar mycket kring vilka prioriteringar vi är tvingade att göra och också naturligtvis lite tankar omkring var det betyder för verksamheterna. Sen så kommer Niklas och Jonas att kunna ge mera av dagsläget. Hur ser det ut nu när man kan se att det är första dagen som vi går in i ett nytt skede.

Som ni känner till så har vi en bakgrund i att regeringen redan förra helgen tog ett beslut om en ny och särskild förordning, som gav möjligheter kopplat just till covid-19, att hantera hela skolsystemet på ett annat sätt. Det handlar dels om själva utformning av undervisningen, men det handlar också om möjligheten för skolhuvudmännen att hantera tiden på ett annat sätt.

Folkhälsomyndigheten gick sedan vidare och gav rekommendationer där man sa att de skolformerna som avser då gymnasieskola och vuxenutbildning, men också högskolor, universitet och yrkeshögskola, rekommenderade man då att helt enkelt stänga.

Det har föranlett att vi här i Malmö har fattat beslut. Vad gäller gymnasieskolan så har nämnden fattat beslutet att stänga lokalerna på samtliga gymnasieskolor inom ansvarsområdet för eleverna från och med i går. Det innebär att för våra elever på alla våra gymnasieskolor, från och med idag, så bedrivs undervisningen i det man antingen kallar för fjärrundervisning eller distans. Det är viss skillnad på de två när det gäller tid och rum, men det behöver vi inte gå in på.

Det som också ligger med i det här beslutet är att det kan vara aktuellt att återkomma med ytterligare beslut helt enkelt. Vi lever i en exceptionell situation där det kommer att förändras utifrån hur hela den här situationen sedan fortsatte utvecklas.

Ett sådant handlar ju inte minst om för våra elevers del kring det här med läsåret. Det finns ju alltså också möjligheter då för en huvudman att helt enkelt förlänga läsåret för att säkerställa att man kan slutföra utbildningar.

Som sagt, även vuxenutbildningen omfattas utav detta, så att även där har det fattats beslut och det handlar om att stänga lokalerna på samtliga skolenheter inom vuxenutbildningen och alla de här besluten gäller tills vidare. Vad gäller vuxenutbildningen däremot så är det ju redan idag så att fjärr och distansundervisning ingår ju redan i det sättet på vilket vuxenutbildning kan bedrivas, så i det avseendet är det egentligen inte någon avgörande skillnad annat än att man måste tillämpa det här på ett annat sätt.

Det som vi gör nu det är att vi är inne i ett omställningsarbete. Vi har arbetat med att skapa optimala förutsättningar för skolorna att kunna göra den här omläggningen, men det som är viktigt att säga är att det innebär också att vi måste göra många prioriteringar. Det som finns med i tankarna kring de här prioriteringarna, det är att vi måste prioritera elever som befinner sig årskurs tre i gymnasieskolan i avgångsklass. Vi måste prioritera elever som inom vuxenutbildningen befinner sig nära att kunna bli färdiga med sina studier och vi måste också prioritera för att så gott vi kan säkerställa att elever inte faller bort från utbildningen.

Det är jätteviktigt i det här läget att också säga att vi kommer att vara i ett läge där vi måste acceptera en lägre kvalitet. Vi måste sänka våra ambitionsnivåer, vi måste göra nödvändiga prioriteringar i verksamheterna kontinuerligt. Vi måste på det sättet alltså hela tiden säkerställa att vi har en nivå som vi kan kalla för ”good enough”. Det är mycket kring dem prioriteringarna som både Niklas och Jonas nu arbetar intensivt med sina rektorer och lärare.

Så jag tänker att jag lämnar över till Niklas att ge en liten lägesbild. Hur ser det just i dag ut i de kommunala gymnasieskolorna.

Niklas Anderberg, gymnasiechef

– På gymnasieskolorna i dag i Malmö stad. Vi hade en studiedag igår som sedan tidigare var inplanerad och den låg ju väldigt lägligt nu när detta kom eftersom vi då kunde använda denna dagen till att just skapa de bästa förutsättningarna för att sjösätta distansundervisning per idag.

Så har också gjorts runt om på skolorna med kraft och energi. Innan vi träffades här så hade jag en avstämning mina rektorer med en telefonkonferens, för att höra hur det hade gått här i början på dagen. Från samtliga skolor under Malmö stads vingar så säger man det här är en bra start, vi är på gång. Vi följer schemat. Istället för att träffa eleverna på plats så träffar vi dom nu digitalt i stället. Så här långt så är det väldigt god kraft i arbetslagen på skolorna. Det finns en vilja, det finns en energi och det finns en positiv inställning till att det är möjligt.

Mycket av anledningen till det är att vi i gymnasiet haft sedan lång tid tillbaka ”en till en”, det vill säga att varje elev har haft en dator. Vi har jobbat digitalt i stor omfattning under lång tid tillbaka. Så kompetensen på våra lärare är hög när det handlar om digital undervisning generellt, vilket gör att det här är ett fullt möjligt steg att ta. Det här är en framkomlig väg och starten har blivit bra så långt.

Dock, naturligtvis, så vet vi precis som Lars säger att vi kommer inte att kunna hålla samma kvalitativa nivå som när vi får möjlighet att möta våra elever i klassrummet, på våra skolor.

Vi kan inte på lång sikt hålla den ambitionsnivån som vi har haft, men vi kommer att göra det absolut bästa vi kan med de förutsättningar vi har.

Ja, det är gymnasiet just nu.

Jonas Svensson, chefen för vuxenutbildning

– Vuxenutbildningen som Malmö stad driver omfattar ungefär sjutusen elever. Vi har en spännvidd och elevgrupper från SFI-elever, nyanlända, låg utbildningsbakgrund, till elever som faktiskt bara är inne och kompletterar redan idag i distansform ett antal kurser för att få högskolebehörighet.

Självklart är dom här grupperna väldigt olika förberedda att lämna klassrumsundervisning och gå över till distansundervisning. Men vi har en god kompetens i lärarkåren och vi är, precis som Niklas gäng, väl förtrogna med att snabbt kunna ställa om utifrån olika situationer.

När det gäller dom grupperna vi har identifierat som har de största utmaningarna, där vi verkligen måste prioritera, så är det nyanlända elever med låga språkkunskaper och låg digital kompetens. Där arbetar lärarna väldigt intensivt med att kunna, på något sätt, kompensatorisk ersätta möjligheten att handleda i klassrummet.

Sedan så är det den typen av verksamheter där det finns särskilda krav. Till exempel särskild utbildning för vuxna, det vi i staden kallar ”Lärvux”, där har vi utmaningar som vi inte riktigt har landat i. För övriga verksamheter så tror jag att vi ska kunna klara detta. Lärarna och rektorerna arbetar intensivt med att något sätt bygga in en mindre sårbarhet i verksamheten. Vi klustrar lärarlagen runt eleverna för att säkerställa att det alltid finns en lärare i tjänst, även om sjukdom och annat slår hårt och att dokumentation och annat följer med eleven så att bedömningar och annat ska kunna göras.

Precis som för gymnasieskolan, så var det en planeringsdag igår och idag är det första dagen som vi rullar ut all vår utbildning i annan form än i klassrum.


Per-Erik Ebbeståhl:
–Tack Jonas! Vi öppnar upp för frågor!

Journalist:
–Hur många elever handlar det om i gymnasieskolan?

Niklas Anderberg:
–Vi har 6300 elever i dagsläget

Journalist:
–När det gäller dom nyanlända eleverna som ni tycker verkar vara den största utmaningen som du säger, hur många är dom ungefär?

Jonas Svensson:
–Vi har ungeför 1000 elever som befinner sig på studieväg ett. Där vi framför allt ser den stora utmaningen är i dem som befinner sig på det som kallas kurs A, alltså precis har påbörjat sina studier och de är ungefär 300-400 st.

Per-Erik Ebbeståhl:
–Något ytterligare? Då får vi tacka så mycket och det finns då möjlighet att träffa oss enskilt om ni vill.