$left
$middle

Sekretess vid smitta av covid-19

En människas hälsotillstånd anses vara en privatsak. Därför finns olika lagar och regler som styr vem som får lov att veta vilken sjukdom någon annan har.

För medarbetare inom Malmö stads verksamheter är det nästan alltid förbjudet att berätta något om någon annans sjukdomar, även covid-19.

Det är den covid-sjuke själv som är skyldig att berätta om smittan för de som riskerar att ha blivit smittade.

Den som fått covid-19 måste berätta det för alla berörda

Enligt smittskyddslagen är den som fått covid-19 skyldig att berätta det för alla som kan ha blivit smittade. Den sjuke får hjälp med det genom så kallad smittspårning, där en smittspårare från sjukvården ringer upp och tillsammans med den smittade går igenom vilka personer som är aktuella att kontakta.

Det innebär att alla som riskerar att ha blivit smittade kommer att få veta det av den covid-sjuke eller av smittspåraren. Du som inte får information bedöms alltså inte ha varit utsatt för smitta av den covid-sjuke.

Medarbetare inom Malmö stad har inget ansvar att kontakta eventuellt smittade personer, utan det ansvaret har den covid-sjuke. Däremot kan medarbetare inom Malmö stad i mån av tid hjälpa till i smittspårningen genom att till exempel ta fram kontaktuppgifter till personer som kan ha utsatts för smitta.

Den som fått covid-19 kan ge sitt samtycke till att andra berättar

Den som fått covid-19 har en skyldighet att berätta om sin sjukdom för alla som den kan ha smittat. Utöver detta kan hen tycka att det går bra att även andra personer, till exempel kollegor eller elever i klassen, får veta att hen blivit smittad.

Om exempelvis en chef eller rektor ska hjälpa till att dela information om att hen blivit smittad, så behöver den smittade lämna samtycke till detta. Samtycket begärs oftast in skriftligt av verksamhetens chef.

Om smitta finns i Malmö stads verksamheter

Malmö stad kan ge ut information om att smittan finns i en verksamhet under förutsättning att det inte går att räkna ut vem som är smittad. Enligt lag får Malmö stads medarbetare inte berätta vem som har en viss sjukdom, men inte heller säga saker som indirekt kan leda till att någon kan räkna ut vem som är smittad.

Det är dock lätt att förstå vem som är smittad i mindre verksamheter där kanske bara ett barn eller en medarbetare är sjukfrånvarande, och därför sätter storleken på verksamheten ofta stopp för att berätta att smitta finns på till exempel en förskola eller på ett äldreboende.

De som riskerar att ha blivit smittade av den sjuke får dock alltid veta detta av den sjuke själv eller via smittspåraren.

Särskilda bedömningar bland olika verksamheter

Det är flera faktorer som vägs in i beslut om att berätta om smitta i en verksamhet på övergripande nivå, bland annat att olika verksamheter tillämpar olika sekretessregler. Malmö stads förvaltningar har ett nära samarbete med stadsjuristerna i dessa fall.

Sekretess kan brytas av verksamhetskritiska anledningar

Det kan uppstå situationer då det är nödvändigt att bryta sekretessen för att verksamheten ska kunna fortsätta fungera. Beslut om detta fattas av verksamhetens chef.

sv