Ett arbete som måste få ta tid

Den 29 augusti beslutade regeringen om en ny, reviderad läroplan för förskolan som ska gälla från och med 1 juli 2019.

Den nu gällande läroplanen för förskolan har genomgått mindre revideringar på vägen, men härrör i väsentliga delar från 1998, och är alltså tjugo år gammal. De senaste två åren har Skolverket arbetat med en översyn av läroplanen: en bred process i samarbete med forskare, huvudmän, förskolechefer och medarbetare från förskolans olika yrkeskategorier.

– Arbetet med att införa den nya läroplanen kommer att ta sin tid, och måste få ta sin tid. Det viktigaste är diskussionerna och arbetet som sker ute på förskolorna, i barnens närhet, med våra olika yrkesgrupper tillsammans, säger Malmö stads förskoledirektör Peter Lindberg.

LEKEN LYFTS

Den nya läroplanen knyter, till skillnad från den nuvarande, nära an till den gällande skollagen från 2010.

– Den nya läroplanen förtydligar förskolan som en skolform. Jag hoppas att det kan bidra till att höja förskolans status och stärka förståelsen för förskolans betydelse för barns lika möjligheter till en bra uppväxt och till att lyckas i livet.

Läroplanen lyfter fram skollagens begrepp utbildning och undervisning i förskolan.

– Jag saknar förtydligande kring hur utbildning och undervisning ska ske i kombination med förskolans professionella omsorg. Att lekens betydelse lyfts fram som grunden för förskolans arbete tycker jag däremot är mycket glädjande.

VÄL FRAMME MED SPRÅK

Peter Lindberg framhåller att den kommunala förskolan i Malmö är i framkant på flera av de områden som lyfts i den nya läroplanen.

– Vårt arbete med att definiera och utveckla våra olika yrkesroller är helt i linje med den nya läroplanen, säger han.

– Vår satsning på förskolebibliotek och på ett språkombud på varje förskola är två exempel på hur vi redan arbetar intensivt med språkutveckling och läsning.

sv
sv