Stimulera genom lek – forskningen inspirerar

Kan lärare och vuxna i förskolan stimulera barnens sociala förmågor genom lek? Ja. Hur? Genom att vara lyhörda inför barnens perspektiv, behov och intressen i leken och anpassa undervisningen. Det visar en färsk forskningsöversikt som även innehåller användbara uppslag och inspiration för arbetslagen.

Lyhördhet och responsivitet. Det är två nyckelord i Skolforskningsinstitutets färska forskningsöversikt Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan. I översikten tas femton olika studier upp som bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor.

Resultatet visar tydligt att lyhördhet och responsivitet är gemensamma kännetecken för handlingar hos förskolläraren som genom lek stödjer och stimulerar barnens förmågor. Lyhördhet innebär förskollärarens förmåga att lyssna in barnens perspektiv, behov och intressen i leken, och med responsivitet menas lärarens förmåga att anpassa undervisningen efter detta.

KONKRETA EXEMPEL

I forskningsöversikten tas konkreta exempel med leksituationer från de utvalda forskningsstudierna upp, med åskådliga redogörelser för händelseförlopp, reflektioner och utveckling. Alla exemplen synliggör tre komponenter: en leksituation, barnens sociala förmågor och vad förskollärarna gör.

Vad förskolläraren gör och kan göra i och genom barnens lek delas in i tre kategorier: regissera, delta, observera och reflektera.

Regissera: när förskolläraren planerar och skapar förutsättningar för barnens lek genom att erbjuda miljöer, tid och utrymme som uppmuntrar till lek.

Delta: förskolläraren kan delta i leken på olika sätt. Genom att vara närvarande kan läraren föra in idéer och uppslag för att vidareutveckla leken. Genom guidning kan läraren stimulera en lek som håller på att stanna av eller spåra ur. Genom medling kan läraren med aktiv handling lösa problem och konflikter.

Observera och reflektera: förskolläraren observerar och reflekterar och får kunskap att bygga sin medvetna användning av leken i undervisningen på.

ÖKAR FÖRSTÅELSE

Skolinstitutets forskningsöversikt är gjord för att vara till direkt nytta för förskollärare i arbetet. Resultaten och kunskapen i forskningsstudierna som förmedlas kan bidra till att öka förståelsen av vad som händer i barns lek och hur förskolläraren genom leken kan bedriva undervisning.

LÄS MER

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan finns att läsa i sin helhet och i en sammanfattning på www.skolfi.se/forskningssammanstallningar

sv
sv