Mer kunskap om barns rätt

Nu satsar förskoleförvaltningen på att sprida kunskapen om Barnkonventionen i hela organisationen, vilket i förlängningen också ger ökat utrymme för barnens perspektiv.

Skollagen och Läroplanen ligger till grund för all verksamhet i och kring våra förskolor. Båda vilar i sin tur på Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter från 1989, ratificerad av Sverige 1990.

I somras beslutade regeringen att Barnkonventionen ska bli svensk lag från och med den 1 januari 2020.

Förra året antog Malmö stads kommunstyrelse en Utvecklingsplan för arbete med barns rättigheter. Planen ska garantera att barnrättsperspektivet genomsyrar alla stadens förvaltningar och verksamheter samt alla politiska beslut.

– I förskolan arbetar vi alltid via Barnkonventionen, och till skillnad från flera andra av Malmö stads förvaltningar har vi alltid barnen nära oss, säger Lotta Wemmert Lundin.

Lotta arbetar som specialpedagog och teamledare i Utbildningsområde innerstaden, men har nu fått ett särskilt uppdrag av förskoleförvaltningen: att samordna arbetet kring barns rättigheter, sprida kunskapen och höja medvetenheten om Barnkonventionen i hela organisationen.

– Barns rättigheter måste ständigt bevakas. I förskolan arbetar vi med de allra yngsta barnen, och många av dem kan inte själva hävda sina rättigheter. Därför har vi ett extra stort ansvar.

FORTBILDNING OCH FÖRDJUPNING

Arbetet med att stärka Barnkonventionen inom förskolan kommer att pågå under 2018 och 2019.

– Först kartlägger vi allt det viktiga arbete som redan görs ute på förskolorna; goda exempel som kan spridas och inspirera. Sedan kommer vi att erbjuda fortbildningar kring områden som verksamheterna känner behöver förstärkas för att barnets rättigheter ska säkerställas.

Lotta lyfter tre av Barnkonventionens 54 artiklar som exempel. Först, artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

– Att barnens överlevnad är tryggad i förskolan är ganska självklart. Rätten till utveckling däremot, varje barns rätt att nå sin fulla potential efter sina förutsättningar, är något förskolan arbetar med dagligen.

RÄTTEN ATT BLI LYSSNAD PÅ

Sedan, artikel 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.

– Vissa barn har svårare att få tillgång till leken, som exempelvis barn med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller barn som befinner sig i svåra livssituationer.

Slutligen artikel 12, med särskild betydelse för arbetet med barns perspektiv: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.

– För oss i förskolan handlar det mycket om bemötande och förhållningssätt från oss vuxna, och att vi alltid väger in barnens perspektiv: ett indirekt arbete för att visa barnen att de är viktiga, har rätt att bli hörda och är värda att bli lyssnade på, säger Lotta Wemmert Lundin.

– I detta ingår också att göra barnen själva medvetna om sina rättigheter, vilket är en utmaning med de yngsta barnen. Personalen ute på våra förskolor har verkligen det viktigaste arbetet man kan ha!

sv
sv