Alla är delaktiga

Den nya läroplanen slår fast att undervisning ska bedrivas i förskolan, och att det är förskolläraren som är ansvarig för den. Fokus förskola samlade två förskollärare och en förste förskollärare för ett samtal kring undervisning och ansvar.

Michaela Beijer, förste förskollärare på Carl Gustafs förskola, Josefine Ekholst, förskollärare på Almgårdens förskola och Lars Nero, förskollärare på Fölets förskola. Tre medarbetare med många tankar och funderingar kring den nya läroplanen i allmänhet och kring undervisning i förskolan och ansvaret för den i synnerhet.

Vad betyder undervisning i förskolan för er?

Michaela Beijer: Undervisning som begrepp finns ju i Skollagen sedan 2010, men vi är nog många som inte känt oss bekväma med det eftersom det är så förknippat med skolan. Vi måste göra undervisning till ett förskolebegrepp, och inom mitt förskoleområde har vi hittat en ingång: vi talar om undervisning som att ”visa på under”. Då blir undervisning inte kunskapsförmedling utan ett sätt att uppleva, förundras och öppna frågor tillsammans med barnen.

Josefine Ekholst: Vilket bra uttryck! För mig är undervisning att vi vuxna jobbar mot ett mål tillsammans och tillsammans med barnen; på ett medvetet och fokuserat sätt samtidigt som vi följer barnens intressen.

Lars Nero: För mig är undervisning inte vuxenstyrd förmedlingspedagogik med passiva barn, utan att vi lär tillsammans med barnen med målen närvarande. Då kan vi ta de spontana tillfällena i akt, då kan vi föra in undervisning i samtal som uppstår vid middagsbordet eller under en lek, till exempel.

Så här säger den nya läroplanen om ansvaret för undervisningen: ”Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, till exempel barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.”

Hur ser ni på det ”särskilda ansvaret” för undervisningen som läggs på förskolläraren?

Josefine Ekholst: Den nya läroplanen formulerar förskollärarens ansvar tydligare, och det tycker jag är positivt: det gör mig tryggare i min yrkesroll. Samtidigt: det är ju hela arbetslaget som tillsammans utför undervisningen. Alla är delaktiga. Jag har två fantastiska barnskötare som kollegor, och på vår avdelning planerar vi också till stor del tillsammans.

Lars Nero: Det viktigaste är att vi som jobbar tillsammans, oavsett yrkesroll, har en samsyn kring vad undervisning innebär. Att det är jag i min roll som förskollärare som har ett ansvar för att vi har mål och syfte med det vi gör, det känns naturligt. Kanske kan, i ett längre perspektiv, ett undervisningsansvar också bidra till att höja statusen på yrket och få fler att vilja bli förskollärare.

Michaela Beijer: Alla yrkesrollerna inom förskolan har sin kompetens och sitt ansvar och de är alla exakt lika viktiga. Till mitt ansvar som förste förskollärare hör att planeringen sker efter läroplanen och våra mål, medan barnskötarna, till exempel, har ett större ansvar för omsorgen. Utan trygghet och anknytning kan inga barn lära sig något.

sv
sv