Vad är undervisning i förskolan?

Utbildning och undervisning är centrala begrepp i den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 2019. Hur ska vi arbeta med dem? Ingrid Engdahl, förskoleforskare på Stockholms universitet, har funderat på de frågorna under två års tid.

Begreppen ”utbildning” och ”undervisning” har de senaste tjugo åren använts mycket lite inom förskolan. I läroplanen för förskolan från 1998, som nu sjunger på sin sista vers, nämns de över huvud taget inte.
I den nya läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019 är utbildning och undervisning däremot centrala begrepp, och det med grund i den gällande skollagen, från 2010.

Nytt innehåll

– Många tänker nog på utbildning som ett begrepp kopplat till resultat och kunskapsmål och på undervisning som envägskommunikation från lärare till elev. Som ord från skolans värld som helt enkelt inte passar in i förskolans, säger Ingrid Engdahl, forskare och docent vid Stockholms universitet.

– Vi måste fylla begreppen med nytt innehåll baserat på förskolans pedagogik och förskolans verklighet.

Precis det har Ingrid Engdahl och hennes kollega ­Christian Eidevald, universitetslektor och programansvarig för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet, arbetat med de senaste två åren. Tillsammans med forskare från tre andra lärosäten har de på uppdrag av Skolverket bidragit till en kunskapsöversikt kring vad utbildning och undervisning i förskolan kan innebära.

Utbildning hela uppdraget

Den nya läroplanen definierar utbildning i förskolan så här:

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

– Med denna skrivning kan vi koppla utbildning till förskolans hela stora, breda komplexa uppdrag. Så att all den verksamhet som pågår när förskolan är öppen, det är förskolans utbildning.

Undervisning i leken

Vad är då undervisning i förskolan? Den nya läroplanen säger:

”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.”

– Undervisning i förskolan är för mig att vi vuxna arbetar medvetet och målstyrt i riktning mot kunskap, värden, omsorg och förmågor. Och att vi gör det på ett sätt som inkluderar barnens initiativ, säger Ingrid Engdahl.

  • Det finns en tendens att vi skiljer på tid för lek och tid för lärande i förskolan, en slags ”skolifiering”, som jag värjer mig mot. För mig är leken grunden i förskolan. Barn lär sig av att leka. Kan den lekande pedagogen undervisa? Självklart!

4 kännetecken för undervisning i förskolan

Enligt Ingrid Engdahl och Christian Eidevald kännetecknas undervisning i förskolan av:

  • en närvaro av lek och omsorg
  • en balans mellan barnens och de vuxnas perspektiv och intressen
  • en målstyrd process i riktning mot kunskap, värden, omsorg och förmågor
  • en ömsesidighet i kommunikationen, som sker i ett ständigt flerspråkigt språkande.

FAKTA: Ingrid Engdahl

Ingrid Engdahl är docent vid Stockholms universitet. I sin forskning har hon främst ägnat sig åt de yngre barnen, till exempel i doktorsavhandlingen ”Toddlers as social actors in the Swedish preschool” (2011). Ingrid Engdahl har bland annat arbetat som förskollärare under 20 års tid och även varit ordförande i Sveriges Förskollärares Riksförening och Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire).

LÄS MER ”Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt” finns att läsa och ladda ner på Skolverkets webbplats skolverket.se. Inom kort utkommer även Ingrid Engdahls och Christian Eidevalds bok ”Utbildning och undervisning i förskolan”.

sv
sv