Alla barns rätt till utbildning

Sedan 2013 har barn som vistas i Sverige utan tillstånd enligt lag rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Denna rätt infördes mot bakgrund av att varje barn enligt barnkonventionen har rätt till utbildning.

– Lagändringen 2013 innebar en tydlighet, men det har redan de facto varit så, att många kommuner gett papperslösa rätt till utbildning i både förskola och grundskola. I Malmö fattade man beslut om detta för länge sedan, och att det även skulle gälla förskolan som ju är en del av utbildningsväsendet sedan skollagen trädde i kraft 2011, förklarar Lisa Lemmeke som är jurist på avdelningen för kvalitet och myndighet vid förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Barnen och deras familjer är papperslösa i betydelsen att de vistas i landet utan tillstånd, men från förskolans sida är det ändå viktigt att så långt det är möjligt fastställa att föräldrarna är barnens vårdnadshavare. Det krävs av alla föräldrar vars barn anvisas förskoleplats. Och även för de papperslösa brukar detta lösa sig, med hjälp av identitetshandlingar från hemlandet eller Migrationsverket enligt Lisa Lemmeke.

– Som vårdnadshavare har man vissa rättigheter i förskolan enligt skollagen och läroplanen: utvecklingssamtal, information om barnet och, om det krävs särskilt stöd, vara delaktig i detta. Det gäller alla barn, och då är det viktigt att veta vem som verkligen är vårdnadshavare.

Barnkonventionen och barnens rätt till utbildning är dock det som väger tyngst. Skulle det saknas underlag för att fastställa vårdnadshavarens identitet får barnet ändå sin plats.

– Det sker i så fall utifrån en individuell bedömning i det enskilda fallet, säger Lisa Lemmeke.