Redo för kris

Samlade erfarenheter och ett lösningsfokuserat arbete ligger bakom förskoleförvaltningens krisledningsplan. Därtill kommer övningar och utbildning, som sammantaget ger en mycket god beredskap.

Beredskapssamordnare Sara Ek är den i förskoleförvaltningen som ansvarar för att stödmaterialet Trygg och säker förskola finns tillgängligt och uppdateras.

– En trygg och säker förskola innehåller mycket rutiner och riktlinjer kring hur vi agerar i olika situationer. Hur gör vi när vi är på gården, om någon måste måste gå in till exempel.

Fokus ligger på det förberedande arbetet, att minimera risker och att lära av vad som händer. Alla förskolor är vidare skyldiga att känna till och följa Krisledningsplanen och man har nyligen gjort en satsning på utbildning och övning.

– Förskoleförvaltningen har alltid varit duktig på krishantering sett till barnens bästa: att behålla lugnet och få vardagen att fungera. Men nu pratar vi om det på ett mer strukturerat sätt. Ju bättre struktur vi har desto mindre resurser krävs sedan när något händer.

Vad är en kris?

Vad är då definitionen på en kris inom förskolan? Vi läser i Krisledningsplanen:

”En kris uppstår när något, ofta oväntat, händer som gör att verksamheten inte själv kan hantera det. Det kan handla om både fysiska kriser och/eller förtroendekriser. För att kunna hantera och möta en kris handlar det om att förbereda sig på att hantera det oväntade.”

Sara Ek utvecklar:

– En kris är när våra förskolors egna resurser inte räcker till. Samma typ av händelse kan vara olika svår att hantera beroende på yttre faktorer – till exempel om det händer en vardag eller på helgen.

Krisledningsplanen innehåller en kategorisering av kriser utifrån hur mycket extra resurser de kräver: ”liten händelse” som förskolan hanterar själv, ”medelstor händelse” där stabsavdelningarna stöttar och ”större händelse” där förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras.

– I kategoriseringen ligger ingen värdering av händelsen, allvaret. Det handlar om vilka extra resurser som behövs. Ordet kris är lite svårt på det viset. När något händer så kallar vi det inte alltid för kris. Vilket gör att alla kanske inte ber om stöd i samma utsträckning. Det viktiga är inte vad vi kallar händelsen, utan att den hanteras på ett bra sätt. Vårt grunduppdrag är ju fortfarande detsamma.

Goda exempel

Krishantering bygger på tre nationella principer. Ansvarsprincipen innebär att samma ansvarsfördelning som under normala förhållanden gäller även vid kris. Närhetsprincipen innebär att krisen ska hanteras så nära händelsen och dem den berör som möjligt. Därför är det viktigt att varje förskola verkligen har en beredskap och vet vad de ska göra vid kris. Likhetsprincipen slutligen, handlar om att samma organisation som i vardagen, så långt det är möjligt, även ska gälla vid kris och att rutinerna för krishantering ska vara desamma för alla förskolor.

Det lösningsfokuserade arbetet i vardagen på förskolorna gör att kriser hanteras mycket väl. En hel del av arbetet med att skapa en trygg och säker förskola handlar om att samla upp goda exempel och lära av dem. Ett annat område som Sara Ek arbetar med är risk- och sårbarhetsanalyser. Det finns lagkrav på att varje kommun ska kartlägga på vilket sätt de är sårbara och vilka risker som kan uppstå. Det handlar då i första hand om extraordinära händelser, som drabbar flera förskolor samtidigt.

– Förskoleförvaltningens uppdrag är att bedriva trygg omsorg och pedagogisk verksamhet. När något extraordinärt inträffar får undervisningen stå tillbaka tills vi har löst den akuta krisen. Tillsammans med rektorerna i varje utbildningsområde diskuterar vi nu vad vi behöver för att bedriva den trygga omsorgen: mat, vatten och personal – och vad vi har för reservlösningar.

Vattnet försvinner

Varje år tar stadskontoret fram ett scenario som förvaltningarna får arbeta med. I årets scenario försvann dricksvattnet, och man fick diskutera och analysera vad en sådan situation skulle innebära för verksamheten. Resultat blev nya insikter och en lista på vad som behöver ses över, i det här fallet till exempel om det finns vattendunkar på varje förskola.

Viktigast för varje förskola är dock stödmaterialet Trygg och säker förskola som har introducerats i ny, digitaliserad version.

– Det är viktigt att varje förskola hittar sitt sätt att arbeta med Trygg och säker förskola, så att det blir en del av det dagliga arbetet, menar Sara Ek.

Text

sv
sv