Introduktion ger perspektiv

Som nyutexaminerad och nyanställd förskollärare följer du ett introduktionsprogram under ditt första år i yrket. Förutom mentorskap och stöd på arbetsplatsen bjuds du i Malmö stad in till lärandeträffar med fortbildning och erfarenhetsutbyte.

När förskollärarlegitimationen infördes 2011 gjorde man det första anställningsåret till en introduktionsperiod, då den nyutexaminerade slussades in i yrket. Året var också underlag för bedömning, och godkänt krävdes för att legitimation skulle utfärdas. Idag krävs inte längre detta, men rätten till introduktionsperioden lever kvar i lagtexten.

Syftet med introduktionen är: ”att ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen, att bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö, att stimulera till professionell utveckling samt utveckla förståelse för skolan och förskolan som arbetsplatser och för deras roll i samhället” (Skolverket).

Varje nyanställd och nyutexaminerad förskollärare har en mentor på sin arbetsplats, som tillsammans med rektor och i enlighet med Skolverkets riktlinjer strukturerar och planerar introduktionsperioden. Regelbundna möten och samtal är nyckelingredienser.

God investering

I Malmö stad bestämde man sig för att göra mer än vad lagen krävde. Jörgen Dunér är teamledare för det pedagogiska utvecklingsteamet i utbildningsområde Söder och fick 2014 i uppdrag att utreda vad.

– Vi tror på detta och ville investera i introduktionen. Det finns forskning som visar att ju mer man satsar på introduktionen desto längre stannar personen, desto högre kvalitet blir det på arbetet. I dagens läge är det inte bara en investering för framtiden, utan ett reellt stöd för de utmaningar som finns här och nu, då andelen förskollärare faktiskt sjunker. Då blir varje förskollärares uppdrag ännu viktigare och det är inte helt lätt att vara rustad. Det handlar om mötet i arbetslaget där en del är faktisk kompetens och kunskap, en del erfarenhet. Samtidigt har förskollärarens uppdrag förtydligats i läroplanen – kraven ökar samtidigt som förutsättningarna blir mer komplexa.

Lärandeträffar

I programmet som förvaltningen tog fram adderades ett mervärde och kompensatoriskt stöd till den arbetsplatsförlagda introduktionen: fyra lärandeträffar per år, med innehåll som speglar Skolverkets rekommendationer för introduktionsperiodens fokusområden. Dessutom: fyra tillfällen då de nyutexaminerade förskollärarna får träffa andra i samma situation. Detta för att ge viktiga perspektiv på den egna situationen.

– Även om organisationer, arbetssituationer och förutsättningar ser olika ut, är många utmaningar ändå desamma. Det är viktigt och nödvändigt att veta så man inte fastnar i sin egen bubbla. Det gäller att fråga sig: vad är arbetsplatsrelaterat och vad är yrkesrollsrelaterat? Vad behöver jag jobba med? Vad äger jag? Var behöver jag stöd? Vad är inte mitt uppdrag att förändra.

Större delen av introduktionsprogrammet för nyutexaminerade och nyanställda förskollärare sker på arbetsplatsen. Men under året anordnas också fyra lärandeträffar där deltagarna utbyter erfarenheter från sina respektive arbetsplatser. Jörgen Dunér, teamledare för det pedagogiskautvecklingsteamet i utbildningsområde Söder, är ansvarig för innehållet på träffarna.

sv
sv