Hur digital är din förskola?

Har du och dina kollegor tillräckliga it-kunskaper? Har varje lärmiljö på förskolan en projektor eller storbildsskärm? Under hösten görs en kartläggning av hur digitaliserad varje förskola i Malmö stad är.

LIKA heter ett webbaserat verktyg med vars hjälp skolor och förskolor i Sverige kan få en övergripande och konkret bild av hur långt man har kommit med digitalisering. Under september månad har alla Malmö stads förskolerektorer gjort en kartläggning av sina förskolor med LIKA.

Tydligare bild

Linda Berg är rektor för fem förskolor i utbildningsområde Söder. Hon ingår också i förskoleförvaltningens rektorsgrupp för digitalisering tillsammans med kollegor från de andra områdena.

– Olika förskolor har kommit olika långt på olika sätt med sin digitalisering. Genom kartläggningen får rektor och ledningsgrupp – i första hand – en tydligare bild av vilka behov som finns hos varje enskild förskola. Efter kartläggningen har vi en analys och en handlingsplan att arbeta vidare ifrån, berättar Linda.

Fyra områden

Kartläggningen består av ett stort antal påståenden inom fyra områden: Användning, Kompetens, Infrastruktur och Ledning. Till exempel, rörande användning:

”Pedagogerna använder dator, lärplatta eller liknande digital enhet dagligen i sitt arbete.”

Svarsalternativen anger hur långt förskolan kommit: ”Uppnådd”, ”Nästan där”, ”Påbörjad”, ”Planerad”, ”Ej planerad/relevant”.

Området Användning stämmer av hur förskolan använder sig av olika digitala verktyg i undervisning med barnen, kommunikation med vårdnadshavare, dokumentation, planering och administration.

Området Kompetens kartlägger i vilken mån pedagoger men även ledning har ändamålsenliga digitala kunskaper samt vilka möjligheter som finns till fortbildning.

Området Infrastruktur tar upp saker som tillgången till digitala verktyg för pedagoger och i lärmiljöerna men även rutiner för personuppgiftshantering.

Området Ledning efterfrågar bland annat ledningens visioner, mål och planering för hur digitala verktyg och resurser används i undervisningen och av pedagogerna.

– Med kartläggningarna klara börjar vi nu titta närmare på vilka insatser och aktiviteter vi kan och bör prioritera för varje förskola, säger Linda Berg.

– Jag kan tänka mig att det samlade resultatet av kartläggningen även kan användas för att få en bild av nuläget i förvaltningen i stort.

Fotnot: LIKA är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner. Läs mer: www.lika.skl.se.

FAKTA: Digital teknik

Ur läroplan för förskolan:

”Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

sv
sv