Resurser ska fördelas efter behov

Vad är likvärdighet? Vad är en likvärdig förskola? Vad säger lagen och styrdokumenten? Förskoleförvaltningens jurist Helene Roslund förklarar.

Likvärdighet är ett begrepp som har funnits länge, men som de senaste åren lyfts fram allt mer inom skola och förskola i Sverige. Varför det?
– Jag vill peka på två anledningar: dels att social rättvisa blivit allt viktigare i vårt samhälle; dels och mer konkret som en följd av den nya, skarpare diskrimineringslagen som infördes 2008 med syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla människor, säger Helene Roslund, jurist på förskoleförvaltningen.

Samma möjligheter överallt

Enligt skollagen, från 2010, ska den svenska förskolan (och skolan) vara likvärdig för alla. Vad innebär det?
– Likvärdigt är inte lika. En likvärdig förskola är en förskola där alla barn, oavsett bakgrund, behov och förutsättningar får goda möjligheter att utvecklas och tillgodogöra sig utbildningen.
– Likvärdighet i förskolan är att det inte ska spela någon roll på vilken förskola ett barn går: barnet ska ges goda möjligheter att utvecklas överallt. Likvärdighet innebär däremot inte att det ser likadant ut överallt.

Helene Roslund är jurist på förskoleförvaltningen.

Olika resurser till olika behov

Förskolans läroplan utvecklar skollagens grundsats och slår fast att förskolans utbildning ”ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.”
– Att olika behov och förutsättningar kräver olika resurser, anpassningar och lösningar är logiskt. På så vis blir det också tydligt att likhet och likvärdighet inte alls är synonymer, ibland är tvärtom olikhet en förutsättning för likvärdighet.

Likvärdighet i förskolan är att det inte ska spela någon roll på vilken förskola ett barn går: barnet ska ha samma möjligheter att utvecklas överallt. Likvärdighet innebär däremot inte att det ser likadant ut överallt.

Tre slags likvärdighet

Ur skollagens skrivning lyfter Skolverket fram tre aspekter av en likvärdig förskola: lika tillgång till förskola, lika hög kvalitet i förskolan och en förskola som verkar kompenserande för att utjämna och uppväga skillnader i barns olika förutsättningar.
Förskolans kompensatoriska uppdrag innebär att förskolenämnden, som är huvudman och ansvarig för förskolan, och rektorerna, som är ansvariga för sitt rektorsområde, inte nödvändigtvis fördelar resurser lika utan efter behov. I Malmö till exempel fördelas 96 procent av grundbeloppet lika för alla barn och 4 procent efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
– I de 96 procenten ingår skapandet av en så hög grundkvalitet som möjligt i alla förskolor. Det inbegriper även möjligheter att göra anpassningar efter barns olika behov och förutsättningar. Skollagen utgår från att alla barn ska få delta i en förskola av hög kvalitet, även om vägen dit ser olika ut.

sv
sv