Publicerad 2021-04-13 08:29

Senast uppdaterad 2021-04-13 08:35

Granskningen av årsräkningar är försenad

Arbetet med att granska årsräkningar har blivit försenat. Anledningen är att granskningen för 2019 års förvaltning har dragit ut på tiden.

Många av de sist inlämnade årsräkningarna var ofullständiga och behövde kompletteras för att granskningen skulle kunna slutföras. Under årets första månader har således fokus varit att granska klart de kvarvarande årsräkningarna som avsåg 2019 års förvaltning. Sedan mitten av mars har granskningen av 2020 års förvaltning påbörjats parallellt med att balansen från föregående år håller på att avslutas.

Hur kommer granskningen att fungera under 2021?
Precis som tidigare år granskas årsräkningarna efter inkomstdatum och likt tidigare kommer 10 procent slumpvist utvalda årsräkningarna att granskas fördjupat. Därutöver kommer även alla nya ställföreträdares årsräkningar att granskas fördjupat, likaså de ställföreträdare vars årsräkningar granskades med anmärkning under föregående år. Utöver normal granskning och fördjupad granskning införs även en förenklad granskning, vilket innefattar årsräkningar där förvaltat kapital består av en lägre summa och som endast omfattar ett fåtal inkomst- och utgiftsposter och där årsräkningen är korrekt ifylld. Vid minsta tveksamhet övergår det förenklade förfarandet dock till en normal granskning.

Hur har granskningen av årsräkningar påverkats av covid-19 pandemin?
Vi bevakar utvecklingen noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Enhetens kapacitet att granska har påverkats när medarbetare varit hemma på grund av symptom eller på grund av vård av barn som uppvisar symptom.
Eftersom covid-19 även framåt kan komma att påverka enhetens handläggningstider ber vi om din förståelse för att vi arbetar så skyndsamt som möjligt.

Vad gör enheten för att motarbeta fördröjd handläggningstid? Överförmyndarnämndens mål är att 65 procent (ca 1600 stytcken) av alla årsräkningar avseende 2020 års förvaltning ska vara färdiggranskade den 30 juni 2021. Vi har året ut anställt två extra handläggare vilket innebär att vi kommer ha 7 granskningshandläggare i år. Det förenklade granskningsförfarandet hoppas vi kunna möjliggöra för en mer effektiv granskning med en bibehållen kvalitét och rättssäkerhet.

Hur kan jag hjälpa er att korta ner handläggningstiden?
Om du får en begäran om komplettering – skicka in begärd information eller handling snarast möjligt.

Hur lång tid granskningen av redovisningen tar avgörs utifrån hur komplett den är eller hur snart vi får in begärd komplettering.

Om du har frågor om detta, hör av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.