Publicerad 2021-07-06 17:51

Senast uppdaterad 2021-07-07 11:51

Ställföreträdar­utredningen

Den 18 juli 2019 tillsattes en statlig utredning för att se över regelverket för ställföreträdarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare, förbättra stödet till ställföreträdare under pågående uppdrag samt stärka enskildas ställning och skydd.

Ställföreträdarutredningen har presenterats och är nu på remiss. Malmö kommun är inte remissinstans, men följer självklart utvecklingen i frågan noggrant. Utredningen föreslår en rad punkter som, om de realiseras, kommer att förändra mycket av vår verksamhet såväl som ditt uppdrag som ställföreträdare. Nedanför kan du läsa en sammanfattning av några av utredningens viktigaste förslag. Vi kommer att informera vidare om eventuella förändringar för er ställföreträdare, när det blir aktuellt.

Förslag från utredningen

  • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
  • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
  • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
  • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
  • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
  • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisationsformen.
  • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Klicka här för att ta del av utredningen i sin helhet.