Publicerad 2023-05-05 08:22

Senast uppdaterad 2023-05-22 11:47

Deltagare sökes för studie om bröstcancer

Uppsala universitet söker deltagare till forskningsstudien ”I tid för framtid – tid för jämlik bröstcancervård”. De söker gode män eller förvaltare till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som har passerat 40 års ålder. Dina svar är viktiga för forskningen!

I Sverige blir alla kvinnor som har fyllt 40 år inbjudna att delta i regelbunden mammografiundersökning. Det ger en möjlighet att upptäcka en eventuell bröstcancer i ett tidigt stadium då den ofta går att bota. En del kvinnor uteblir från mammografiundersökningar. För att kunna förbättra situationen för kvinnor med intellektuella funktionssättningar som hör till de som ofta uteblir behövs kunskaper om de erfarenheter och tankar kring mammografibesök både från dem själva och från deras gode män och förvaltare.

Parallellt med denna studie pågår en intervjustudie med kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att forskningsprojektet leder till att dessa kvinnor i framtiden i större utsträckning deltar i regelbundna mammografiundersökningar.

Så här går undersökningen till

Enkätundersökning

Du som god man inbjuds att besvara frågor i en webbaserad enkät via nedanstående länk. Enkäten består av frågor med färdiga svarsalternativ men även av frågor där du kan beskriva dina upplevelser och erfarenheter med egna ord. Enkäten tar ungefär 15–20 minuter att besvara.

Dina svar är helt anonyma och kan inte kopplas till någon person. Du ger ditt godkännande till att delta i studien genom att skicka in enkäten. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande genom att inte besvara och skicka in enkäten.

Intervjuer

Uppsala universitet söker även deltagare till fokusgruppsintervjuer utifrån samma tema som i enkäten. Dessa intervjuer kommer att genomföras digitalt via zoom. Om du är intresserad av att delta i en intervju, kontakt projektansvarig via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Om du är intresserad av att delta i en intervju, ta del av forskningsresultaten eller har några övriga frågor så kontakta ansvarig för projektet:

Marie Lange

Husargatan 3
751 22 Uppsala

marie.lange@pubcare.uu.se

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, Dnr: 2021-06833-01.

sv