$left
$middle

Publicerad 2019-01-28 09:40

Senast uppdaterad 2019-01-28 09:46

Nyheter i Föreningsstöd 2019

Föreningsstöd 2019 är färdiga och här presenterar vi de större förändringar som fritidsnämnden beslutat om. Läs mer om vad som gäller för er förening i respektive handbok.

Allmänna bestämmelser

I punkt 3 har vi gjort det tydligare hur aktiv en medlem ska vara för att räknas för bidrag och registrering. En medlem ska delta i föreningens
verksamhet minst två gånger per verksamhetsår och finnas med på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation. Medlem som enbart deltar i religiös verksamhet är inte en bidragsberättigad medlem.

Har ni som förening eller organisation inte skickat in föreningsrapport och/eller ett justerat årsmötesprotokoll blir ni spärrade för bidrag och bokning till dess att rapporten och protokollet skickats in. En förening kan vara spärrad upp till ett år, sen avregistreras den. För att bli registrerad igen får föreningen ansöka om registrering på nivå 1. Denna ändring kan ni se i punkt 4.

Förtydligande kring vad årsmötesprotokollet ska innehålla har gjorts i punkt 4:

Det ska framgå att resultat- och balansräkningen blivit godkänd, att revisionsberättelsen blivit behandlad och lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Beslut om medlemsavgift enligt föreningens stadgar ska även finnas med.

Ett tillägg har gjorts i punkt 7 gällande att föreningar ska ta avstånd för våldsbejakande uttryck och åsikter och att företrädare i föreningen som uttrycker åsikter i strid mot detta ska omgående av verksamheten uppmanas att lämna sitt uppdrag.

Punkt 8 har förstärkts ytterligare vad gäller FN:s konvention om barnets rättigheter.

Som tidigare skickar vi påminnelse om ni inte skickat in Föreningsrapport och Bidrag för anställda som får Lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning innan angivet ansökningsdatum. Fokus och handläggning kommer i första hand att vara på de föreningar/organisationer som har skickat in begärda handlingar i tid. Därefter skickas en påminnelse senast 30 dagar efter ansökningstiden har stängt (tidigare 14 dagar).

Allmänna bidrag

Aktivitetsbidraget har höjts till 4,80 kr per deltagartillfälle. Deltagartillfälle av tjejer i åldern 4–25 år har höjts till 5,30 kr per deltagartillfälle.

Lokalkostnadsbidraget höjs med 2,1 %. För registrerad förening nivå 3 verksamhet för äldre kan nu antal aktiviteter i egen lokal även
tillgodoräknas. Tidigare har det endast beräknats på antal medlemmar.

De lönegrundande bidragen Grundbidrag – konsulent och Bidrag för anställda som får lönebidrag och/eller trygghetsanställning har höjts med 3,1%.

Grundbidrag – kontantbidrag har höjts med 2,1 %.

Utbildningsbidrag höjs med 2,1 %.

Eftersom den 25 juli är under semestertider har vi skjutit på närvaroregisteringen (tidigare närvarorapportering) från den 25 juli till den 15 augusti. Övriga intervaller för att registrera närvaro kvarstår. Men tänk på att ansökan om aktivitetsbidrag via periodrapport för våren 2019 skickas in som tidigare, det vill säga senast den 25 augusti.

Ändringar för Utbildningsbidraget har gjorts genom att förenkla och förtydliga syftet. Bland annat godkänds inte bidraget för utbildningar utanför Sverige, med undantag för Öresundsregionen. Föreningar får endast ersättning för lunch om den är under utbildningen, eller om måltiden är en del av kurspaketet. Ingen ersättning ges för alkohol. Intyg krävs endast för de personer som ansökan avser.