Föreningsrapport, årsmötesprotokoll och viktiga datum

Alla registrerade föreningar och organisationer ska varje år skicka in föreningsrapport och årsmötesprotokoll till fritidsförvaltningen. Ni ansvarar själva för att rapport och protokoll skickas in i tid.

En förenings- eller organisationsrapport ska ni skicka in genom tjänsten ApN.

Ett justerat årsmötesprotokoll ska ni skicka in via post eller e-post.

Adress: Föreningsavdelningen, Fritidsförvaltningen, 205 80 Malmö
E-post: forening@malmo.se

Föreningsrapport

  • Alla föreningar och organisationer som har kalenderår som räkenskapsår skickar in föreningsrapport senast den 1 mars.
  • Alla föreningar och organisationer som har brutet räkenskapsår skickar in föreningsrapport senast den 1 september.

Föreningsrapporten kan skickas in en månad innan sista rapporteringsdagen. Två påminnelser skickas via e-post innan ni ska lämna in rapporten.

Om rapport inte lämnas in skickas en påminnelse via brev senast 30 dagar efter deadline. Från det att påminnelsen skickats måste rapport lämnas in inom 14 dagar. Om rapporten inte lämnas in utbetalas inget bidrag.

Årsmötesprotokoll

Alla föreningar och organisationer skickar in ett justerat årsmötesprotokoll senast 30 dagar efter er förenings eller organisations årsmöte.

I årsmötesprotokollet ska det framgå att
  • styrelsen har beviljats ansvarsfrihet
  • föreningen beslutat om medlemsavgift enligt föreningens stadgar
  • resultat- och balansräkningen är godkända av årsmötet samt att
  • revisionsberättelsen behandlats och lagts till handlingarna.

Viktiga datum

Alla föreningar och organisationer ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa och skicka in handlingar via ApN.