$left
$middle

Föreningsuppgifter och justerat årsmötesprotokoll

Alla registrerade föreningar och organisationer ska varje år skicka in uppdaterade föreningsuppgifter, antal medlemmar och justerat årsmötesprotokoll till fritidsförvaltningen.

Alla registrerade föreningar och organisationer ska varje år

 • uppdatera föreningsuppgifter och kontaktuppgifter till föreningen,
 • skicka in antal medlemmar och bidragsberättigade medlemmar från föregående verksamhetsår
 • skicka in ett justerat årsmötesprotokoll digitalt via Rbok.

Om handlingarna och de obligatoriska uppgifterna inte skickas in blir föreningen/organisationen spärrad för bidrag och bokning tills dess att handlingarna och uppgifterna skickats in. En förening/organisation kan vara spärrad upp till ett år, sedan blir den avregistrerad. För att bli registrerad igen görs en ny ansökan om att registrera förening respektive organisation.

Föreningsuppgifter och kontaktuppgifter

Alla föreningar/organisationer ska kontinuerligt uppdatera föreningsuppgifter och kontaktuppgifter digitalt. Om uppgifterna inte uppdateras spärras föreningen/organisationen för bidrag och bokning.

Antal medlemmar och bidragsberättigade medlemmar från föregående verksamhetsår

Alla registrerade föreningar ska varje år lämna in uppgift om antal medlemmar från föregående verksamhets år.

 • För Registrerad förening görs detta genom Medlemsinformation i samband med att föreningen skickar in sina årshandlingar i Rbok.
 • För Bidragsberättigad förening görs detta genom Ansökan om Grundbidrag med bidragsberättigad medlem. Ansökan skickas in senast den 1 mars för föreningar med kalenderår som verksamhetsår och den 1 september för föreningar med brutet verksamhetsår.
 • För Organisation görs detta genom Årshandlingar och obligatoriska uppgifter 2022 i samband med att organisationen skickar in sina årshandlingar i Rbok.

Justerat årsmötesprotokoll

Alla föreningar och organisationer ska skickar in ett justerat årsmötesprotokoll via Rbok senast 30 dagar efter er förenings årsmöte. Årsmötesprotokoll ska vara justerat (underskrivet) och innefatta punkterna för årsmöte enligt föreningens/organisationens stadgar.

I protokollet ska det framgå att

 • styrelsen har beviljats ansvarsfrihet,
 • årsmötet beslutat om medlemsavgift enligt föreningens stadgar,
 • resultat- och balansräkningen är godkända av årsmötet,
 • revisionsberättelsen behandlats och lagts till handlingarna.

Vid inlämnade av justerat årsmötesprotokoll ska föreningen/organisationen även uppge

 • datum för föreningens årsmöte,
 • medlemsavgifter,
 • om föreningen har kännedom om barnkonventionen
 • om föreningen har rutiner för kontroll av begränsat utdrag ur belastningsregistret för ledare som möter föreningens barn och unga,
 • vilka medlemsföreningar i Malmö som var anslutna till organisationen föregående år (gäller enbart registrerad Organisation).

Påminnelser

Påminnelse om att skicka in årshandlingarna skickas till föreningens/organisationen den månaden ni har angett att ert årsmöte äger rum. Inkommer inte årsmötesprotokollet trots påminnelse, spärras föreningen/organisationen för bidrag och bokning tills dess att årsmötesprotokollet inkommit. Spärr av föreningen/organisationen gäller upp till ett år. Därefter avregistreras föreningen/organisationen.

sv