$left
$middle

Granskning och kontroll

Fritidsnämnden äger rätt att begära in medlemsregister och bokföring från förening som ansökt om eller fått bidrag. Fritidsnämnden har rätt att fatta beslut som avviker från gällande bidragsbestämmelser och väljer varje år ut föreningar och organisationer för särskild granskning.

Varje år görs även en grundkontroll av de föreningar som har registrerats på fritidsförvaltningen under året, stickprov på olika handlingar och grundkontroll på de obligatoriska årshandlingarna. Föreningar som uppvisar stora förändringar i verksamheten kan av fritidsnämnden väljas ut för särskild granskning. Fördjupad granskning kan också förekomma.

Granskning och grundkontroll är till för att förvaltningen ska få en bra inblick i föreningens/organisationens verksamhet samt för att se över och ge stöd till de föreningar som av olika anledningar inte följer fritidsnämndens regler och villkor.

Grundkontroll

En årlig grundkontroll görs i samband med att föreningar och organisationer skickar in de obligatoriska årshandlingarna. Kontrollen baseras på fritidsnämndens grundläggande krav. Vid eventuella avvikelser kontaktas föreningen/organisationen som får förklara avvikelsen och/eller komplettera information som saknas. Beslut om konsekvens till följd av grundkontroll fattas av fritidsförvaltningen på delegation.

Stickprov

Förvaltningen kan årligen utföra stickprov på ett antal föreningar och organisationer. Stickproven innefattar en eller flera handlingar i form av medlemsregister, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och rutin vid begränsat registerutdrag. Urvalet görs slumpmässigt och syftet är att följa upp så att förening eller organisation följer de grundläggande kraven.

Vid eventuella avvikelser kontaktas föreningen/organisationen som får förklara avvikelsen och/eller komplettera information som saknas. Beslut om konsekvens till följd av stickprovskontroll fattas av fritidsförvaltningen på delegation och kan komma att ligga till underlag för vidare granskning.

Särskild och fördjupad granskning

Varje år väljs ett antal föreningar och organisationer ut för en särskild eller fördjupad granskning utöver grundkontrollen. Beslut om konsekvens till följd av granskning fattas av fritidsnämnden.

Bedömning vid brister eller felaktiga uppgifter

I de fall då redovisning visar brister och/eller att inkomna uppgifter inte stämmer, görs en bedömning. Bedömningen fastställer medlemsantal och aktivitetsantal och används för att beräkna aktivitetsbidrag och grundbidrag. En bedömning görs också om de felaktiga uppgifterna är medvetet inlämnade eller till följd av okunskap/slarv.

En särskild bedömning görs vid varje enskilt fall. Missbruk eller lämnande av oriktiga ansökningsuppgifter kan leda till återbetalningsskyldighet, avstängning och polisanmälan. Beslut om konsekvens till följd av särskild granskning fattas av fritidsnämnden.

sv