$left
$middle

Ordlista för föreningar

Här kan du läsa mer om de begrepp och ord som kommer att dyka upp i kontakten med fritidsförvaltningen. Det kan vara bra att ha förståelse för detta under processen kring registrering, bidragsansökan och inlämning av dokument.

0-taxa

Föreningar som är registrerade på nivå 2, nivå 3 (barn, unga, personer med funktionsnedsättning) eller som organisation kan boka en stor del av fritidsförvaltningens anläggningar helt gratis för barn- och ungdomsverksamhet.

Aktiv medlem

Medlem som deltar minst två gånger per verksamhetsår i aktiviteter föreningen anordnar. En aktiv medlem ska finnas med på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation som kan visas upp av föreningen.

Aktivitet

Vad föreningen utövar. En förening kan ha flera aktiviteter, till exempel fotboll och dans.

Läs mer under Bidragsgrundad aktivitet nedan.

Ansvarsfrihet

Att ge styrelsen ansvarsfrihet på årsmötet innebär att medlemmarna godkänner styrelsens arbete under föregående år.

Rbok

Bidragsberättigad föreningar eller organisationer kan ansöka om olika bidrag från Malmö stad. Ansökan om bidrag görs i det digitala boknings- och bidragssystemet Rbok. De flesta bidragen ska också redovisas i Rbok.

Bidragsberättigad medlem

Person som deltar i föreningens aktiviteter och som utgör basen för hur mycket föreningen får i bidrag.

Deltagartillfälle

Varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person till exempel har tränat tre gånger en vecka är det tre deltagartillfällen.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de som är behöriga att teckna föreningens firma, till exempel att betala räkningar eller ingå avtal.

Föreningsrapport

Registrerade föreningar skickar varje år in en föreningsrapport i ApN som innehåller antal medlemmar, uppdatering av kontaktuppgifter, medlemsavgifter och eventuella träningsavgifter. Rapporten skickas in senast 1 mars för föreningar med kalenderår och senast 1 september för föreningar med brutet verksamhetsår.

Godkänd aktivitet

Aktivitetsbidraget baseras på godkända aktiviteter. En godkänd aktivitet är en ledarledd gruppaktivitet med minst fem medlemmar 4–25 år eller 65 +, eller tre medlemmar med funktionsnedsättning (ingen åldersgräns). Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och är planerad, godkänd och genomförd av föreningen.

Kalenderår/brutet kalenderår

En förening kan ha kalenderår eller brutet kalenderår som verksamhetsår.

  • Ett kalenderår är 1 januari–31 december.
  • Brutet kalenderår kan börja och starta när som helst.

Godkänd medlem

En person som är folkbokförd i Malmö och finns i en förenings medlemsregister med folkbokföreningsadress och födelsedata. En godkänd medlem betalar medlemsavgift på minst 40 kronor per år och deltar i föreningens verksamhet minst två gånger per verksamhetsår och finns med på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation.

Läs om bidragsberättigad medlem ovan.

Revisor

Person som har till uppgift att granska hur styrelsen sköter ekonomin i en förening. en revisor väljs på ett årsmöte och får inte sitta i styrelsen.

Revisionsberättelse

Revisorns skriftliga berättelse över sin granskning av hur styrelsen skött föreningens ekonomi under året. Revisionsberättelsen behandlas under årsmötet.

Stadgar

Föreningens regelverk där föreningens namn, ändamål, säte och hur beslutsprocessen i föreningen ser ut.

Styrelse

Personer valda av medlemmarna på årsmötet som fattar viktiga beslut inom föreningen. Styrelsen består oftast av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter.

Valberedning

En grupp personer som fått i uppgift att föreslå vilka som ska sitta i styrelsen eller andra förtroendeuppdrag.

Årsmöte

Föreningens högst beslutande organ. Ett möte som hålls en gång om året där föreningens medlemmar granskar föreningens verksamhet och fattar viktiga beslut. Årsmötet beslutar till exempel om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.
sv