$left
$middle

Ett mjukare Malmö

Barn och unga som växer upp idag har inte upplevt en värld utan Internet. Det de möter på nätet är därför också en realitet utanför. Ett mjukare Malmö är ett samarbete mellan Sydsvenskan och grundskoleförvaltningen i Malmö som syftar till att öppna upp dialogen mellan unga och vuxna kring vad som händer på nätet i de forum där de vuxna sällan rör sig. Även fristående grundskolor bjuds in till det evenemang som går av stapeln den 22 april 2021.

Den ökade digitaliseringen på alla nivåer i samhället skapar väldigt många nya möjligheter. Men det skapar också svårigheter för dem som saknar goda förutsättningar att navigera i det ständiga informationsflödet. Barn och unga som växer upp idag har inte upplevt en värld utan Internet. Det de möter på nätet är därför också en realitet utanför. Kränkningar som tidigare skedde ansikte mot ansikte sker nu också på nätet och följer dig därför hela tiden. Det ställer stora krav på oss som vuxna, att vi ger barn och unga goda förutsättningar för att förstå konsekvenserna av sitt handlande samt ger dem verktyg för att kunna bli kompetenta medieanvändare i ett digitalt samhälle.

Samarbete mellan Sydsvenskan och grundskoleförvaltningen

Ett mjukare Malmö är ett samarbete mellan Sydsvenskan och grundskoleförvaltningen i Malmö som syftar till att öppna upp dialogen mellan unga och vuxna kring vad som händer på nätet i de forum där de vuxna sällan rör sig. Vilka utmaningar ställs våra unga inför när det kommer till bemötande och kränkningar? Hur önskar de att vi stöttar dem på bästa sätt? Genom att öppna upp och våga ta dialogen, kan vi skapa bättre förutsättningar för en tryggare tillvaro på nätet och utanför.

Läs mer om Ett mjukare Malmö

Årligt återkommande evenemang

Vid ett årligt återkommande evenemang kommer alla Malmös elever i årskurs 5, både inom kommunala och fristående skolor, möta aktuella profiler och aktörer inom temat. Även grundsärskolans elever berörs men där kan pedagogerna själva ta ställning till vilken elevgrupp som temat passar för. Utöver ett program för eleverna kommer delar av dagen rikta sig till elevernas vårdnadshavare och berörda pedagoger. Evenemanget kommer lyfta tankar om hur vi kan stötta varandra på nätet och göra klimatet där lite mjukare, men även vårt vardagliga bemötande när vi möts fysiskt.

Evenemanget planeras att genomföras för första gången den 22 april 2021, men kommer då ske i digital form, med reservation för ändringar med anledning av eventuella konsekvenser av pandemin.

Didaktisk resurs på Malmö delar

Frågorna som Ett mjukare Malmö berör är sådana som ingår i skolans uppdrag att behandla. Därför har resurser skapats och samlats på Malmö delar som ett stöd för pedagoger att använda i sitt arbete i klassrummet både som en förberedelse inför den stora evenemangsdagen, men även som ett stöd att fånga upp tankarna efteråt. Naturligtvis är resurserna tillgängliga även för andra elevgrupper och kan anpassas till andra än just årskurs 5.

Stödmaterial på Malmö delar

Om Malmö delar

Malmö delar är en didaktisk resurs som drivs av Pedagogisk Inspiration Malmö. Här kan skickliga pedagoger dela med sig av sina bästa arbetsområden och resurser och på så sätt både inspirera och underlätta för kollegor.