$left
$middle

Tilläggsbelopp och ersättningar till fristående grundskolor och grundsärskolor

Det finns flera olika sorters ekonomiskt stöd och ersättningar för fristående grundskolor och grundsärskolor. Fristående skolor får ersättning i form av grundbelopp, även kallat skolpeng, samt tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd.

För frågor om ansökningsförfarandet

E-post: tillaggsbelopp.grf@malmo.se

För frågor om utbetalningar

Elena Nilsson
E-post: elena.nilsson@malmo.se
Mobil: 0766-32 19 01

Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas efter samma grund som Malmö stad tillämpar vid fördelning av resurser till de egna kommunala skolverksamheterna.

Kommunens budget för det kommande året ligger till grund för beslut kring ersättningen.

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer 2022 Pdf, 563.3 kB. (Pdf, 563.3 kB)
Bilaga till beräkning av ersättningsnivåer 2022 Pdf, 260.7 kB. (Pdf, 260.7 kB)

Grundbelopp (skolpeng)

Din fristående skola får grundbelopp, ofta kallat skolpeng, för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Malmö kommun.

Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och grundsärskola är ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Grundbeloppet för fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem, är ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Grundbeloppet består av tre delar:

  • grundersättning
  • strukturersättning
  • särskild ersättning för nyanlända elever i Sverige

Tilläggsbelopp – för elever i behov av särskilt stöd

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

När har skolor rätt till tilläggsbelopp?

Fristående skolor får tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder, vilka även kan rikta sig till elever med stora inlärningssvårigheter. Din skola kan även få tilläggsbeloppet för elever med särskilt behov av stöd som

  • ska gå på fritidshem
  • ska erbjudas modersmålsundervisning
  • deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Stödet är kopplat till varje enskild elev

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev. Det innebär att kostnaderna ska ha samband med den enskilda elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för barn och elever i kommunal och fristående verksamhet Pdf, 147.8 kB. (Pdf, 147.8 kB)

sv