$left
$middle

Information till privata vårdgivare om skyddsutrustning under coronapandemin

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns personlig skyddsutrustning enligt Arbetsmiljöverket (föreskrift AFS 2001:3). Inköp sker via SKL Kommentus. Om ni rapporterar in akut brist på skyddsutrustning eller att ni har patienter med pågående covid-19 kan Malmö stad fördela ut extra skyddsutrustning via Socialstyrelsen.

Prioritetsordning för att säkra tillgång till skyddsmateriel

I första hand ska inköp ske via ordinarie kanaler. Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

I den bristsituation av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av coronapandemin finns i turordning följande tillvägagångssätt:

1. Inköp via SKL Kommentus

2. Begär stöd från Socialstyrelsen via Malmö stad

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist.

Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Om ni som privat aktör har brist på skyddsmaterial (och ovan alternativ är uttömda), vänd er till berörd förvaltning inom Malmö stad med er begäran om stöd.

Ni behöver inte inkomma med en löpande lägesbild, men ni ska rapportera till berörd förvaltning om

  • ni har brukare eller patienter som har pågående covid-19 i er verksamhet.
  • ni har akut brist på skyddsmaterial.

Kontaktuppgifter till berörda förvaltningar

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad: fsf@malmo.se
Ansvarig chef på funktionsstödsförvaltningen för corona-relaterade frågor avseende privata aktörer: 0701-41 51 68 (dygnet runt).

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad: corona.skyddsutrustning@malmo.se

Ansvaret övergår inte till kommuner

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om den privata utföraren rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt.

Sekretess

Uppgifter som skickas till kommunen blir offentliga om de inte sekretessbeläggs. Kommunen ska därför ta ställning till om uppgifterna ska sekretessbeläggas. Bedömer kommunen att det finns risk att enskild brukare/patientperson kan identifieras ska kommunerna sekretessbelägga dessa uppgifter.

Skyddsutrustning utan CE-märkning

Arbetsmiljöverket har tagit fram särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av coronapandemin (AFS 2020:2).

Bestämmelserna anger bland annat att hälso- och sjukvården får använda skyddsutrustning som inte är försedd med CE-märkning, under förutsättning att utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet.