$left
$middle

Tillsyn av verksamheter som säljer tobak, folköl och e-cigaretter

Malmö stad genomför tillsyn på ställen som säljer tobak, folköl och e-cigaretter. Besöken görs för att informera om reglerna som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs och ge stöd så att butiksägaren kan klara de krav som ställs i lagen.

Vid besöket går vi med ansvarig i butiken bland annat igenom

 • rutinerna för försäljning i egenkontrollprogrammet
 • försäljningsreglerna
 • vid vilken ålder som legitimation kontrolleras
 • kontroll av att det finns dekal om åldersgräns och placering av denna
 • kontroll av marknadsföring/reklam
 • kontroll av märkning.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen. Malmö stad kan också genomföra kontrollköp för att testa försäljningsställets rutiner för ålderskontroll.

Om det finns brister och fel under tillsynen på ett försäljningsställe försöker tillsynspersonalen lösa dem direkt under besöket. Om det inte går bestäms en tid för ett uppföljande besök då bristerna ska vara åtgärdade. Regelbundet genomförs också samordnad tillsyn med polisen och Skatteverket.

Tillsynsavgift

Malmö stad tar ut en årlig tillsynsavgift för att täcka kostnaden för tillsynsarbetet. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som är registrerade i tillståndsenhetens register och har försäljning av tobak, folköl eller e-cigaretter.

Brister på försäljningsstället och utredning

När det finns brister som inte kan åtgärdas på plats eller när brister inte åtgärdas på en gång så öppnas en utredning mot ägaren av försäljningsstället. Exempel på brister som leder till utredning är

 • försäljning till minderåriga
 • att inte åldern kontrolleras vid försäljning
 • försäljning av tobak som saknar korrekt märkning
 • att otillåten marknadsföring inte tas bort efter påpekande
 • försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare utan att anmälan och egenkontrollprogram lämnats till tillståndsenheten.

Beslut om åtgärder

Kommunen har rätt att fatta beslut om åtgärder mot försäljningsställen som inte följer lagen. Syftet med besluten är inte i första hand att straffa försäljningsstället utan att förmå försäljningsställets ägare att i fortsättningen följa reglerna.

Besluten som kommunen fattar riktar sig alltid mot personen som äger företaget. Detta gäller även om det är en anställd som har brutit mot lagen, eftersom det är ägarens ansvar att utbilda personalen och se till att de följer lagen.

Påföljder

Besluten kan till exempel innebära att butiken ska lämna in ett nytt egenkontrollprogram eller att butiken ska kontrollera åldern på alla kunder som ser unga ut. Det kan också innebära att butiken förbjuds att sälja varor som saknar korrekt märkning.

Om ett försäljningsställe inte följer lagen kan kommunen besluta att varna eller förbjuda försäljningen av varorna under en period. För tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan kommunen förelägga att försäljningsställets rutiner förändras.

Vissa av besluten kan kombineras med vite (en sorts böter som kommunen begär att få utdömt i domstol om försäljningsstället fortsätter att bryta mot lagen). Vitesbeloppen är oftast mellan 10 000–75 000 kronor, men även vitesbelopp på 150 000 kronor har förekommit.

Polis och åklagare kan också driva ärenden mot personer och företag som inte följer lagen. I dessa fall kan böter, företagsböter eller fängelse dömas ut. När polis och åklagare driver ett ärende kan straffet rikta sig mot både butikens personal och ägare.

Kommunen ser särskilt allvarligt på försäljning till minderåriga samt försäljning av smuggeltobak.

Från och med 1 juli 2019 kan en butik som har tillstånd att sälja tobak också bli av med sitt tillstånd om man bryter mot lagen. Detta innebär att ägaren inte längre får sälja tobak.

sv