$left
$middle

Sälja mat från mobila vagnar

För att kunna boka en plats på offentlig mark där du ska sälja mat från en mobil vagn måste du först ha fått ett godkänt polistillstånd. Du måste också ha skickat in en anmälan om livsmedelsanläggning till miljöförvaltningen.

Ansökan

Steg 1: registrera livsmedelsverksamhet

Du måste först få tillstånd att utöva livsmedelsverksamhet.

Steg 2: boka plats

Malmö stad har anvisade platser som du kan boka för mobil försäljning. Observera att det krävs ett godkänt polistillstånd för att ha möjlighet att logga in i bokningssystemet och boka en plats.

Markupplåtelseavgifter för uppställning

Avgifter för uppställningen av mobila vagnar som är upp till 5 kvadratmeter stora är:

 • 2 295 kronor/mån/fordon eller vagn under högsäsong – mars till oktober
 • 1 100 kronor/månad/fordon eller vagn under lågsäsong – november till februari.
 • Dagtaxa 200 kr/dag/fordon eller vagn under hela året

Villkor för mobil försäljning

Utöver Malmö stads allmänna villkor för markupplåtelse gäller även följande:

 • Den mobila vagnen ska vara högst 5 kvadratmeter stor.
 • Uppställning av mobil vagn ska ske enligt anvisade platser.
 • Du får endast parkera en vagn per anvisad plats och tillfälle.
 • Hänsyn ska tas till andra tillståndshavare på platsen så att framkomlighet och tillgänglighet inte hindras och så att du inte inkräktar på andras tillstånd.
 • Vagnen ska hållas i vårdat och funktionsdugligt skick, tillsyn ska ske dagligen och eventuella skador på vagnen, klotter med mera ska åtgärdas omgående.
 • Området runt om vagnen ska alltid hållas rent från all nedskräpning.
 • Vagnen ska flyttas vid bokningspassets slut.
 • Försäljning på platserna är tillåten mellan kl 06.00–24.00, i enlighet med bokningspassen.

Mobila vagnar på privat mark

Du kan även leta efter uppställningsplats på privat mark.

Gågator, trottoarer och parker är oftast kommunal mark, men övrig mark kan vara kvartersmark som ägs privat där det är upp till fastighetsägaren om de vill upplåta sin mark till din verksamhet.

Du kan kontakta Malmö stads företagslots för att få hjälp med att ta reda på fastighetsbeteckningen samt vem som är fastighetsägare på en specifik adress.