$left
$middle

Kemikalieförteckning

Om din verksamhet är anmälningspliktig ska du föra register över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsutövare och företag ska göra en förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras i verksamheten som en del av egenkontrollen.

Alla kemiska produkter som ni använder i företaget ska redovisas i en kemikalie­förteckning. Kemiska produkter som har en möjlig risk ska vara med i förteckningen om de används i produktionen (inte kontorsmaterial, diskmedel etcetera). Även entreprenörskemikalier bör vara med. Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet, till exempel en gång per år.

Du ska som verksamhetsansvarig dokumentera vem eller vilka som ska föra registret samt vilka risker som har identifierats och hur de har värderats.

Kemikalieförteckningen ska minst innehålla

  • produktens eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten, till exempel årlig förbrukning eller den maximala mängd som lagras på företaget
  • information om produkten eller organismens hälso- och miljö-skadlighet
  • produktens klassificering vad gäller hälso- och/eller miljöfarlighet (de risk- eller skyddsfraser som finns på säkerhetsdatabladet kan användas som information om pro­duktens hälso- och miljöfarlighet).

Bedöm om de kemikalier som inte används eller behövs längre ska sort­eras bort. De ska i de flesta fall behandlas som farligt avfall. 

Säkerhetsdatablad

Alla verksamheter som hanterar märkningspliktiga kemikalier, oavsett antal eller mängd, ska ha säkerhetsdatablad för produkterna. Detta gäller alla klassificerade kemiska produkter (märkta med farosymboler). Datasäkerhetsbladen ska vara på svenska, uppdaterade och finnas lättillgängliga hos verksamheten/företaget.

För verksamheter med tre eller färre märkningspliktiga kemikalier räcker det med uppdaterade säkerhetsdatablad. Leverantörer av produkterna kan ge dig dem eller skicka dem till dig.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv