$left
$middle

Kemiska bekämpningsmedel

Den här sidan riktar sig främst till dig som är yrkesverksam och hanterar kemiska bekämpningsmedel. Är du privatperson och vill ha yrkesmässig hjälp med bekämpningen, av till exempel invasiva arter som parkslide eller Jättebjörnloka krävs att tillstånd för bekämpning söks.

Du som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt måste anmäla det skriftligt fyra veckor innan start till miljöförvaltningen. Du får inte påbörja spridningen förrän du har fått ett beslut från miljönämnden.

Förbud mot att sprida växtskyddsmedel

På en del platser är det numera helt förbjudet att sprida växtskyddsmedel. Förbudet omfattar följande områden:

 • På ängs- och betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel - Kemikalieinspektionen

Till kemiska bekämpningsmedel räknas alla kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Använd inte salt för att bekämpa ogräs

Vanliga produkter kan innebära risker när de används i odlingar och sprids i miljön. Kravet på att en produkt måste vara godkänd för att få användas som växtskyddsmedel gäller därför även för vanliga hushållsprodukter som till exempel rengöringsmedel. Kravet gäller oavsett om produkten har naturligt ursprung eller inte. Skälet till detta är skyddet för hälsa och miljö. Exempel på produkter som inte får användas för växtskydd är vanligt salt (natriumklorid) mot växtlighet och Neem-produkter mot skadegörare.

Här behöver du ha tillstånd för växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du i god tid (minst fyra veckor) innan spridning ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen:
• Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 2 kap. 37 § 3
• Idrotts- och fritidsanläggningar
• Planerings- och anläggningsarbeten
• Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
• Ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
• Utomhus inom vattenskyddsområde (primär och sekundär zon)
• Det krävs ibland tillstånd utomhus inom tertiär zon enligt de föreskrifter som gäller för ett enskilt vattenskyddsområde. I något fall är spridning helt förbjudet inom hela vattenskyddsområdet. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Undantag för tillstånd

Kravet på tillstånd omfattar inte växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från användningsförbud.
Att behandla med ogräsättika behöver du inte tillstånd för.
Här är de ämnen som bedömts innebära en begränsad risk för miljön och människors hälsa

Här behöver du anmäla spridning av växtskyddsmedel

Om du ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom något av följande områden, måste du före spridning lämna in en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen:
• På vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare eller invasiva främmande arter
• På banvallar
• Inom områden som inte omfattas av krav på förbud eller tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.
Kravet på tillstånd omfattar inte växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från användningsförbud.

Läs om Malmö stads taxa för anmälan.

Miljösanktionsavgift

Om miljöförvaltningen upptäcker att kemisk bekämpning har skett utan att anmälan gjorts eller tillstånd meddelats i strid mot ovanstående krav, kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift.

Privata trädgårdar

Privatpersoner som använder kemisk bekämpning på sin egen tomt, räknas inte som yrkesmässiga användare. Du bör dock alltid tänka efter noggrant innan du sprider bekämpningsmedel även i din egen trädgård.

Och som privatperson omfattas du också av de regler som gäller kring hur och när spridning får ske, för mer information se Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2015:2.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv