$left
$middle

Kemiska bekämpningsmedel

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel måste anmälas fyra veckor innan verksamhetsstart till miljöförvaltningen. Anmälan ska du göra skriftligt. Du får inte påbörja spridningen förrän du har fått ett beslut från miljönämnden.

Till kemiska bekämpningsmedel räknas alla kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Även ogräsättika räknas in här.

Bekämpningsmedel får inte spridas:

 • på naturbetesmarker eller ängar
 • där det riskerar att komma ut i vattendrag
 • där det kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Miljöförvaltningen inspekterar platsen för bekämpningen och kontrollerar att det anmälda medlet är godkänt av Kemikalieinspektionen. Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några andra alternativ.

Tillståndsplikten gäller:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • planerings- och anläggningsarbeten
 • vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor
 • vattenskyddsområde.

Anmälningsplikten gäller:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får vistas.
 • Läs om Malmö stads taxa för anmälan.

Miljösanktionsavgift

Om miljöförvaltningen upptäcker att kemisk bekämpning har skett utan att anmälan gjorts eller tillstånd meddelats i strid mot ovanstående krav, kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift.

Privata trädgårdar

Privatpersoner som använder kemisk bekämpning på sin egen tomt, räknas inte som yrkesmässiga användare. Du bör dock alltid tänka efter noggrant innan du sprider bekämpningsmedel även i din egen trädgård.

sv