Tips skönhetsbehandling

Miljöförvaltningen i Malmö stad har sett en ökning av antalet anmälningar om skador som har uppstått vid olika typer av skönhetsbehandlingar. Här har vi gjort en checklista för dig som tänker köpa en skönhetsbehandling.

Skönhetsbehandling med stickande verktyg. Foto: Colourbox.

Skönhetsbehandling med skickande eller skärande verktyg

Miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsavdelning har tillsynsansvaret för hygieniska verksamheter i Malmö som använder sig av så kallade stickande och skärande verktyg och som utförs av icke legitimerade personer (det vill säga de som inte är legitimerade läkare eller sjuksköterskor). Skönhetsbehandling som vi menar här är till exempel injicering av fillers, borttagning av tatueringar med mjölksyra eller annat ämne, olika former av laserbehandlingar och andra behandlingar som går under begreppen stickande, skärande eller injicerande.

Viktigt med rutiner och hygien

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheterna följer de lagar och föreskrifter som handlar om miljö- och hälsoskydd. Det innebär att vi till exempel kontrollerar att verksamheterna har rutiner för hygien och städning, hur lokalerna är utformade, att verksamheten har den kunskap som behövs för att undvika olägenhet för hälsan med mera.

Verksamheten måste också ha rutiner för smittskydd i samband med behandling samt ge information till kunden om eventuella smittorisker och biverkningar. Det som inte ligger inom vår tillsyn är behandlingarnas lämplighet och kvalitet eller personalens kompetens i att utföra behandlingarna. Skönhetsbehandlingar är mycket svagt reglerade i svensklagstiftning, vilket gör att du själv behöver ha extra koll. Det finns några saker som du som konsument kan tänka på inför en skönhetsbehandling. Här är en liten checklista.

Tänk på detta om du tänker göra en skönhetsbehandling

 • Konsumentköplagen eller konsumettjänstlagen gäller inte skönhetsbehandlingar (det vill säga du har inget särskilt skydd som konsument)
 • Ta i förväg reda på vilka risker det finns med behandlingen
 • Är priset ovanligt lågt - ställ frågor och be att få mer information om metoden och de ämnen som används.
 • Uppger sig den som utför behandlingen vara läkare eller legitimerad sjuksköterska bör du be personen visa sin legitimation – den legitimationen ska vara svensk för att gälla i Sverige. Behandlingar som utförs av icke legitimerade personer (som till exempel läkare eller sjuksköterskor) är dåligt reglerade och tillsynade.
 • Känner du dig tveksam kan du kontakta Institutet för vård & omsorg, IVO, för att få information om de som är legitimerade haft några anmärkningar på verksamheten. IVO har inte något register och ingen tillsyn över de som inte är legitimerade.
 • Har det kommit in några klagomål till miljöförvaltningen? Mejla till halsaomgivning@malmo.se och fråga.
 • Skönhetssalongen/verksamheten ska kunna ge dig information om metoden, vilka ämnen som används och vilka riskerna är – får du inte det bör du överväga att vända dig till någon annan.
 • Är du osäker på om substanserna som används är godkända? Kontakta Läkemedelsverket och fråga.

Vad kan du göra om du råkat ut för en skada till följd av en skönhetsbehandling

 • Kontakta vården 1177 och/eller vårdcentral
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Du kan polisanmäla verksamheten för vållande till kroppsskada
 • Du kan begära ersättning/skadestånd. Läs mer här https://www.kronofogden.se/Skadestand3.html
 • Tror du att det kan finnas risk för att andra människor kan skadas av en behandling vid verksamheten, kontakta oss på miljöförvaltningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen kan, om verksamheten utgör risker för människors hälsa, ställa krav på försiktighetsåtgärder och förbättrad egenkontroll. Förvaltningen kan också, om det bedöms nödvändigt och rimligt, förbjuda verksamheten att utföra behandlingar.

Tänk efter innan du gör en behandling. Var rädd om dig!

Förslag på ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Just nu utreder Socialdepartementet hur man genom lagändringar ska kunna stärka skyddet för konsumenter och kunder vad gäller estetiska behandlingar.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om vilka krav som ska gälla för den som bedriver verksamhet, regleringar kring vem som får utföra ingrepp och behandlingar. Förslaget är att införa kompetenskrav: Att endast legitimerade läkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Det innebär att en del verksamhetsutövare som idag utför dessa behandlingar inte kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet om de inte utbildar sig till något av de godkända legitimerade yrkena.

I utredningen och förslaget finns även att en åldersgräns på 18 år ska införas för att få göra en behandling. Utredningen vill också införa så kallad informationsplikt, att kunden ska ha betänketid och det ska införas krav på samtycke.

Om den nya lagen går igenom så träder den i kraft den 1 januari 2021.