$left
$middle

Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven ska tillsammans med övriga krav ställas vid upphandlingar och utgör en lägsta nivå som ska upprätthållas i entreprenadupphandlingar. Hårdare krav kan och bör ställas för specifika objekt, vid behov.

Reviderade upphandlingskrav

I december 2017 beslutade Tekniska nämnden att en uppdatering av "Miljökrav vid upphandling av entreprenader" ska träda i kraft för upphandlingar som görs från och med den 1 jan 2018.
De reviderade miljökraven ersätter "Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster" som trädde i kraft 1 jan 2011.

Samarbetet

Revideringen har genomförts av representanter för Malmö, Stockholm, Göteborg och Trafikverket. En stor fördel med att de fyra beställarna presenterar gemensamma miljökrav är att såväl entreprenörer som deras leverantörer vet vilka krav som gäller och kan agera utifrån detta.

De fyra aktörerna står också för en stor andel av alla upphandlingar som sker.

Ledstjärnor vid revidering av miljökraven

 • De reviderade kraven ska bidra till att på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja upphandlingsförfarandet för att minska miljöpåverkan på luftkvalitet, energianvändning och spridning av giftiga ämnen.
 • Miljönyttan som kan förväntas av ett krav ska vägas mot såväl kostnaderna för att uppfylla dem som för möjligheten att effektivt genomföra kontroller av efterlevnaden av dem.

Vägledning

Förutom kraven finns det framtaget en vägledning som för varje krav anger och förklarar syfte, praktisk tillämpning, verifiering och uppföljning, samt vid behov definitioner.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv