$left
$middle

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll

Miljöförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsverksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Anmälnings och prövningsavgift

När du startar en verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig ska du betala en avgift till miljöförvaltningen för handläggning. Se hur mycket du ska betala i dokumentet taxa enligt miljöbalken (se nedan, i dokumentet som heter Detaljerad bilaga till taxa enligt mijöbalken 2023, i slutet, under avdelning 4).

Tilläggsavgift utöver anmälnings- och prövningsavgift.

Miljöförvaltningens handläggning av anmälnings- och prövningsärenden kan komma att kosta mer än vad den fasta avgiften täcker. I sådana fall får miljöförvaltningen besluta om tilläggsavgift utöver anmälnings- eller prövningsavgiften om den avviker mycket från den handläggningstid som faktiskt lagts ner och avvikelsen uppstått på grund av omständigheter som inte förvaltningen kan svara för. Utgångspunkten är att om den faktiska handläggningstiden överstiger den tid som motsvaras av den fasta avgiften med två timmar kan en tilläggsavgift tas ut.

När verksamheten sedan är igång, är det en avgift som ska betalas. Se nedan. 

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift du betalar per timme för miljöförvaltningens kontroller på din verksamhet. Avgiften baserar på miljöförvaltningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning, återbesök med mera.

Miljöförvaltningen gör tillsyn även på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga (U-verksamhet - verksamhet med liten miljöpåverkan) och kan få betala för ett tillsynsbesök om miljöförvaltningen exempelvis får in klagomål på verksamheten.

Timdebiteringen för tillsyn

Timdebiteringen för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd är för närvarande enligt gällande taxa från och med den 1 januari 2023: 1265 kronor per timme, vilket tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Timdebitering för livsmedelsverksamhet

Aktuella taxor

Taxa enligt miljöbalken från den 1 januari 2023 Pdf, 125.4 kB.
Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken 2023 Pdf, 276.2 kB.
Taxa enligt miljöbalken och marknadskontroll från den 1 februari 2023 Pdf, 124.9 kB.
Taxa enligt strålskyddslagen 2023 Pdf, 95.5 kB.
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 2023 Pdf, 105.9 kB.
Taxa enligt lag om vissa receptfria läkemedel 2023 Pdf, 165.7 kB.
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2023 Pdf, 59.9 kB.

Taxor 2022

Taxa enligt miljöbalken 2022 Pdf, 115.4 kB.
Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken 2022 Pdf, 488.8 kB.
Taxa enligt strålskyddslagen 2022 Pdf, 95.2 kB.
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (IHR) Pdf, 106 kB.
Taxa enligt lag om handel med receptfria läkemedel Pdf, 162.8 kB.
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer Pdf, 61.3 kB.
Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022 Pdf, 287.7 kB.

Taxor 2021

Taxorna gäller för anmälningar och ansökningar som kom in från den 1 januari 2021, och tillsynstimmar som lades på från och med det datumet. För anmälningar som gjordes 2020 gäller taxan som gällde då.

Taxor 2020

Årsavgift för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Årsavgiften tas ut för att miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har kostnader för att göra tillsyn. Miljötillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar varje år en avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter.

Större verksamheter, som till exempel tillståndspliktiga verksamheter, betalar mer i årsavgift än anmälningspliktiga verksamheter.

Anmälningspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter

Även miljöfarliga verksamheter som inte är anmälnings- (C) eller tillståndspliktiga (A eller B) kan omfattas av årsavgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Vad du betalar för

I en årsavgift ingår miljöförvaltningens kostnader för

 • administration
 • planering
 • tillsynsbesök
 • uppföljning
 • skriftlig uppföljning
 • återbesök med mera.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart tredje år.

Tilläggsavgift utöver årsavgift

Miljöförvaltningens tillsyn, planering och uppföljning kan komma att kosta mer än vad den fasta avgiften täcker. I sådana fall får miljöförvaltningen besluta om tilläggsavgift utöver årsavgiften om den avviker mycket från den tillsyn som faktiskt utförts.

Högre eller lägre avgift vid ändring av verksamhet

Har du ändrat verksamheten kan din avgift komma att höjas eller sänkas. En utökning av verksamheten kan leda till en höjning av avgiften. En reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Alla verksamhetsförändringar ska anmälas till kommunen.

Ändringar av verksamhet med anmälnings- eller tillståndsplikt

Överklagan

Du har rätt att överklaga ett beslut.

Mer om överklagan

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv