Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll

Miljöförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsverksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Timdebiteringen för tillsyn

Timdebiteringen för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd är för närvarande enligt gällande taxa 1170 kronor per timme (från och med den 1 januari 2021), vilket tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Timdebitering för livsmedelsverksamhet

Årsavgift för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Årsavgiften tas ut för att miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har kostnader för att göra tillsyn. Miljötillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar varje år en avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter.

Större verksamheter, som till exempel tillståndspliktiga verksamheter, betalar mer i årsavgift än anmälningspliktiga verksamheter.

Anmälningspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter

Även miljöfarliga verksamheter som inte är anmälnings- (C) eller tillståndspliktiga (A eller B) kan omfattas av årsavgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Vad du betalar för

I en årsavgift ingår miljöförvaltningens kostnader för

  • administration
  • planering
  • tillsynsbesök
  • uppföljning
  • skriftlig uppföljning
  • återbesök med mera.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart tredje år.

Tilläggsavgift utöver årsavgift

Miljöförvaltningens tillsyn, planering och uppföljning kan komma att kosta mer än vad den fasta avgiften täcker. I sådana fall får miljöförvaltningen besluta om tilläggsavgift utöver årsavgiften om den avviker mycket från den tillsyn som faktiskt utförts.

Högre eller lägre avgift vid ändring av verksamhet

Har du ändrat verksamheten kan din avgift komma att höjas eller sänkas. En utökning av verksamheten kan leda till en höjning av avgiften. En reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Alla verksamhetsförändringar ska anmälas till kommunen.

Ändringar av verksamhet med anmälnings- eller tillståndsplikt

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift du betalar per timme för miljöförvaltningens kontroller på din verksamhet. Avgiften baserar på miljöförvaltningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning, återbesök med mera.

Miljöförvaltningen gör tillsyn även på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga (U-verksamhet - verksamhet med liten miljöpåverkan) och kan få betala för ett tillsynsbesök om miljöförvaltningen exempelvis får in klagomål på verksamheten.

Överklagan

Du har rätt att överklaga ett beslut.

Mer om överklagan