$left
$middle

Hur du överklagar

Du kan överklaga ett beslut hos Länsstyrelsen Skåne skriftligen senast tre veckor efter den dag du fick beslutet.

Gör så här:

  1. Skriv vilket beslut som du överklagar till miljöförvaltningen.
  2. Skriv beslutets diarienummer, beslutsdatum och vad beslutet handlar om.
  3. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  4. Skicka med sådant som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt/korrekt.
  5. Avsluta med namnteckning, namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Överklagandet skickas till miljo@malmo.se eller till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö. Det måste ha kommit till förvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in till miljöförvaltningen i rätt tid skickas det vidare till länsstyrelsen, om förvaltningen inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Har du frågor? Ring handläggaren som står på beslutet.

sv