Stöd till fristående kulturorganisationer

Stödet syftar till att motverka de negativa effekterna av corona-pandemin och ska bidra till att upprätthålla en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö. Mångfalden av aktörer och konstformer ska främjas.

Redovisning av beviljat stöd ska inlämnas senast 2021-03-01.

Stödet har riktats till lokala, fristående kulturorganisationer som på grund av corona-pandemins effekter har behov av ett extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet i Malmö. Med hänsyn till den extraordinära situationen kunde stöd även ges till kulturaktörer som under normala omständigheter bär sina egna kostnader utan offentligt kulturstöd. Stödet är ett komplement till andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och nationell nivå.

Beslut om stöd

Beslut om stöd till kulturorganisationer togs den 7 juli 2020 av Kulturförvaltningen. Enskilda beslutsbrev skickas ut till alla som har ansökt, senast i början av vecka 29.

Ansökan om stöd

En prioritering gjordes bland de ansökningar som kom in, enligt gällande stödvillkor.

Ansökt belopp var högst 100 000 kr.

Sista ansökningsdag var 22 juni 2020.

Villkor för ansökan och redovisning

  • Ansökan och redovisning ska göras genom kulturförvaltningens e-tjänster och enligt givna anvisningar.
  • Den som får stöd ska hålla kulturförvaltningen informerad om verksamheten.
  • Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet.
  • På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.