$left
$middle

Ansök om tillfälligt nyttokort

Tillfälliga nyttokort är till för privatpersoner, föreningar eller företagare som behöver parkera på udda platser vid enskilda tillfällen, till exempel vid flyttning, kortare byggarbeten, akut sanering med mera.

Tillfälligt nyttokort ges aldrig vid

 • Plats med förbud att stanna som är reglerad med tid 07.00–09.00 och 15.00–18.00
 • Körfält för kollektivtrafik
 • Avgiftsbelagd parkering
 • Gångbana/cykelbana
 • Miljöparkering

Att lasta och lossa är tillåtet utan tillstånd

 • på parkeringsförbud
 • på huvudled (obs! kan vara förbud att stanna vissa tider)
 • dubbelparkera (ska inte hindra trafiken och ha god framkomlighet för andra trafikanter)
 • på avgift utan att erlägga avgift
 • P-15 minuter ok att stå längre
 • P-30 minuter ok att stå längre
 • P-skiva ok att stå längre
 • på vändplats
 • på vissa gågator klockan 05.00–11.00.

Lastning och lossning ska ske kontinuerligt, ska ej störa övrig trafik.

Vid eventuell paus ska fordonet parkeras enligt gällande regler på platsen. Hänsyn ska tas till gående och cyklister.

Ansökningsformulär

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

sv