8 Elisedal

Området är beläget öster om det befintliga verksamhetsområdet i Elisedal längs med Jägersrovägen. Berört område ägs av Malmö stad och består i huvudsak av jordbruksmark.

Avsikten är att iordningsställa området för nya företagsetableringar och möjliggöra för etablering av religiös verksamhet. Området är indelat i två detaljplaner som vunnit laga kraft. Utbyggnad av allmänna anläggningar samt grovterrassering av tomter pågår under hösten 2020 till hösten 2022.

Bild visar Svågertorps industriområde med utmarkerade lediga tomter.

Markägare: Malmö stad
Planläge: Laga kraft
Ändamål: Industri (inte störande), kontor (endast i kombination med instru), samlingslokal för religösa ändå, veterinärklinik, återvinningscentral och återbrukscentral

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den
byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

Einar Willumsen AB
Islam Ahmadiya Församling
Imsa Group