Food trucks / Streetfood-bilar

Streetfood-intressenterna i Malmö har bildat en ekonomisk förening
” Skånes Street Food Ekonomisk Förening” och Jannie Vestergaard på Livsmedelsakademin är deras talesman.

Tag gärna kontakt med henne om ni behöver mer information utöver det som följer.

Kontaktuppgifter:
jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se,
0727-34 85 44.

Föreningen har ett tillstånd för alla streetfoodbilar. Tillståndet är på prov under 2018 och för varje streetfoodbil är tidsbegränsningen bestämd till max 4 timmars uppställning åt gången per plats och max 3 platser per dag (mån-sön).

Under försöksperioden kommer max 10 stycken streetfoodbilar att ingå i tillståndet och det kommer att finnas upp till 30 stycken platser där det ska vara tillåtet med uppställning av ”Streetfoodbilar” med möjlighet att utöva försäljning från dessa bilar.

Föreningen bestämmer var varje intressent ska stå med sitt fordon, men samma uppställningsplats får inte användas inom en 7 dagars period. Härmed möjliggörs det för olika intressenter att stå på samma plats, men på olika dagar under veckan. Därefter upprepas samma 7-dagars period under tillståndsperioden. För varje dag kan intressenten söka en reservplats i det fall den plats man sökt för är upptagen eller intressenten önskar en alternativ plats under sommarmånaderna maj-sep.

Avgiften är 200 kr per dag/bil. Avgiften betalas till föreningen.

Intressenterna ska till föreningen bifoga en verksamhetsbeskrivning som tydligt anger vilken typ av inriktning på mat som ska säljas. ”streetfoodbilarna” ska ha varierat utbud. Det bör erbjudas en eller flera vegetariska rätter.

Från ”streetfoodbilarna” får enbart säljas mat som är tillagad från grunden och lagad i lokaler anmälda till Miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning.

Företaget (”streetfoodbilen”) ska vara anmält som livsmedelsanläggning hos Miljöförvaltningen. För ytterligare information om vilka krav som gäller, se http://www.malmo.se/livsmedel.

Malmö Stad har en ”policy för hållbar utveckling och mat” som gäller för Malmö stads egna verksamheter. Policyn ska följas, så långt den är applicerbar på ”streetfoodbilar”, om inget annat anges i detta PM.

Policyn fastlår bl.a:

Hälsosam mat av hög kvalitet/”I Malmö stad ska vi servera god, vällagad, säker och hälsosam mat till alla. Den ska vara av hög kvalitet och ska så långt det är möjligt lagas från grunden, med ett minimum av tillsatser.”

  • Hållbara inköp/ ” Etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter ska alltid vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns”

Maten ska vara baserad på ekologiska, närproducerade och helst Fairtrade råvaror om sådana finns att tillgå. Tillbehör såsom såser kan vara halvfabrikat men de ska vara utan tillsatser och bör vara ekologiska. Fisk och skaldjur bör vara MSC-märkta och/eller närfiskade. Fisk från överfiskade bestånd får inte användas.

Alla ”streetfoodbilar” ska i förväg godkännas av gatukontoret (föreningen skickar frågan till dem) men bilen behöver inte vara inköpt. Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lättlastbil med en totalmassa på max 3,5 ton.

Bilen ska vara upptagen i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Bilen ska vara ren, hel och alltid klotterfri.

Bilen ska vara anpassad för att servera mat direkt till förbipasserande. Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen. Andra föremål utanför fordonet som t.ex. menytavlor eller extern kraftkälla kommer inte att tillåtas.

Servering ska ske inifrån bilen via en lucka på höger sida (är motorfordonstrafik avstängd på platsen kan även försäljning tillåtas från andra luckor på bilen).

Varje intressent ansvarar för att hantera sitt avfall och ska ha tecknat avtal med VASYD. Sopsortering ska ske för kartong, papper, matrester, glas (färgat o ofärgat), metall och plast. Använd gärna komposterbart engångsmaterial. Föreningen kan samordna detta om så önskas.

Kopia av polisens tillstånd som föreningen fått ska alltid finnas i framrutan på bilen och vara lätt avläst från trottoaren.

Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i trafiken. Är platsen upptagen av annat fordon för pågående i- eller urlastning e dyl. så får man avvakta med uppställningen av bilen platsen är ledig.

Tomgångskörning får inte ske på platsen. Aggregat får inte störa närboende eller närliggande verksamheter.

Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Rengöringsprodukter som används ska vara miljömärkta.

Intresseanmälan skickas till föreningen och ska innehålla:

  • minst två bilder på bilen varav en ska visa bilens högra sida och en bild invändigt
  • en verksamhetsbeskrivning inkluderande en beskrivning av ”streetfoodkonceptet” där det bl.a. framgår hur maten som ska säljas är tillagad
  • en dokumentation som visar att maten är tillagad i en registrerad livsmedelsanläggning
  • intyg eller liknande som styrker kompetens i matlagning ex, näringslära, specialkoster, hygienfrågor
  • kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket
  • en kopia av anmälan om livsmedelsanläggning (originalet skickar intressenten till Miljöförvaltningen)

Kontaktperson:
Jannie Vestergaard
jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se
0727-34 85 44.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-10-07 10:15