Kommunens markinnehav

Malmö stads markinnehav 2017

Malmö stad är kommunens största markägare, som också äger mark i bland annat Torup och Vomb. Köp och försäljning av stadens mark samt tomträttsärenden hanteras av fastighetskontorets fastighetsjuridiska avdelning.

Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, främst obebyggda fastigheter som utgör den så kallade markreserven – kommunens reserv för framtida utbyggnad av staden. Men kommunen äger även många fastigheter med byggnader, exempelvis skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service, samt allmän platsmark, det vill säga gator och parker. Malmö stad är också markägare i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo.

Fastigheter – i juridisk mening – syftar på mark, medan byggnader och anläggningar är tillbehör. Fastighets- och gatukontoret ansvarar för de juridiska frågorna, såsom förvärv och försäljningar av fastigheter, när det gäller allt kommunens ägande. En del av kommunens mark upplåts till företag och privatpersoner genom tomträttsavtal eller arrende. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen.

I stort sett all obebyggd mark i Malmö som inte är allmän platsmark, liksom kommunens fastighetsinnehav utanför kommungränsen (i Vomb, Torup, Karup och Sturup) förvaltas av fastighets- och gatukontoret. Även de byggnader som tillhör lantegendomarna ingår i fastighetskontorets ansvar, liksom en del byggnader inom centralt belägna fastigheter som förvärvats i syfte att exploatera eller förändra detaljplanen, exempelvis den före detta utställningshallen på Lernacken och gamla Svävarterminalen i hamnen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 11:32