När behövs en TA-plan?

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.

Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras trafiksäkert förbi arbetsplatsen utan att skapa en negativ påverkan genom avstängning eller omledning. Särskilda regler gäller också för att tillgodose kollektivtrafikens behov av framkomlighet, hållplatser och punktlighet. För den allmänna trafiken ska trafiksäkerhet och bästa möjliga framkomlighet finnas kvar.

Vägarbeten ska alltid utföras på ett sätt som innebär att trafiksäkerhet för trafikanter, hänsyn till boende och säkerhet på arbetsplatsen är tillgodosedd. I Malmö stad innebär detta att gällande lagar och föreskrifter samt SKL:s handbok om Arbete på väg ska tillämpas.

Dessa regler gäller även för markupplåtelse enligt ordningslagen, OL.

Senast ändrad: 2015-10-28 15:32