Näringslivskontoret Malmö stad

Foto: Martin Lindeborg

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet.

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

Vi arbetar i huvudsak med tre fokusområden:

  • Företagsetablering Att få fler företag eatt etablera sig i regionen.
  • Mötesplats och dialog Att främja dialogen med och inom näringslivet och stödja befintliga företags utveckling och tillväxt.
  • Entreprenörskap och innovation Att stödja innovativa och entreprenöriella miljöer samt att öka samverkan.

Till fokusområdena hör tre stödfunktioner:

  • Strategi Att formera och utveckla strategier, policys och personalresurser för att på effektivast möjliga sätt nå uppsatta verksamhetsmål.
  • Kommunikation Att stödja utvecklingen av ett gott näringslivsklimat i Malmö och att förstärka Malmö som etableringsort.
  • Administration och personal Att förbättra och effektivisera arbetsmiljön och de administrativa rutinerna.

Mer information hittar du på malmobusiness.com

Senast ändrad: 2017-03-23 13:36