Näringslivskontoret Malmö stad

Foto: Martin Lindeborg

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet.

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

Vi arbetar i huvudsak med tre fokusområden:

  • Företagsetablering Att få fler företag eatt etablera sig i regionen.
  • Mötesplats och dialog Att främja dialogen med och inom näringslivet och stödja befintliga företags utveckling och tillväxt.
  • Entreprenörskap och innovation Att stödja innovativa och entreprenöriella miljöer samt att öka samverkan.

Till fokusområdena hör tre stödfunktioner:

  • Strategi Att formera och utveckla strategier, policys och personalresurser för att på effektivast möjliga sätt nå uppsatta verksamhetsmål.
  • Kommunikation Att stödja utvecklingen av ett gott näringslivsklimat i Malmö och att förstärka Malmö som etableringsort.
  • Administration och personal Att förbättra och effektivisera arbetsmiljön och de administrativa rutinerna.

Mer information hittar du på malmobusiness.com

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-23 13:36