Sophus.

Avfall & återvinning

Alla verksamheter ger upphov till flera olika typer av avfall. Kommunen ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall. Företag och verksamheter ska därför ha ett avtal med VA Syd om hämtning av hushållsavfall.

För övrigt avfall - även det farliga - ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare.

Återvinning. Illustration: Colourbox.

Viktigt att följa avfallsreglerna

Det är viktigt att er verksamhet följer reglerna om avfall. Ni kan bland annat sänka kostnaderna och göra olika typer av miljövinster.

1. Kartlägg vilka mängder och vilket slag av avfall som uppkommer årligen och hur det tas om hand. Mindre mängd avfall och ökad återvinning kan, förutom miljövinsten, även sänka kostnaderna för företaget.

2. Källsortera olika avfallsslag och återvinn så mycket som möjligt. Använd färre material, som är lätta att separera och källsortera.

3. Följ reglerna som finns för farligt avfall (hantering, märkning, förvaring, transport, mottagare).

4. Tänk på att vissa sorters avfall också kan räknas som farligt gods. Då gäller särskilda bestämmelser för transport. Exempel på farligt gods är sådant som är frätande, giftigt, eller explosivt.

Miljöförvaltningens kontrollerar att lagstiftningen (miljöbalken) följs och har tillsyn på miljöfarliga verksamheter samt U-verksamheter i Malmö. Ansvaret att följa reglerna som finns, vilar alltid på företaget och verksamheten.

Lagen kräver återvinning

2016 gjordes ändringar i miljöbalken för att företag ska minska avfallsmängderna, återvinna mer och i förlängningen hushålla med jordens resurser. Meningen är att företag ska ha så lite avfall som möjligt och att det mesta ska tillbaka till kretsloppet, med målet att nå en cirkulär ekonomi. Syftet är också att den så kallade avfallshierarkin ska följas.  EU:s ramdirektiv om avfall kräver att företag ska återanvända produkter, utforma produkter så att de håller längre, lättare kan återanvändas/återvinnas och se över sina processen. Ett enkelt exempel är en stol som inte längre ska användas: den bör i första hand repareras eller säljas på loppis, i andra hand förbrännas så att vi återvinner energi som vi får genom förbränningen. 

Avfallshierarkin. Illustration: Miljöförvaltningen Malmö stad

Avfallshierarkin.

Lagändringen gör att det blir tydligare och hårdare krav på företag. Företag måste minimera sina avfallsmängder. Det är den allmänna hänsynsregeln om hushållning med råvaror och energi (2 kap 5 § miljöbalken) som ändras och hela kapitel 15 i miljöbalken som skrivits om och omdisponeras. Följdändringar har också gjorts i avfallsförordningen.

Ur miljöbalken

  • 2 kap 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  1. minska mängden avfall.  2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter.  3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall. I första hand ska förnybara energikällor användas.
  • 15 kap 2 § Med avfallsförebyggande åtgärder avses åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till.
  • Läs mer - Lagrådsremissen
  • Läs mer - ändringarna i miljöbalken
  • Läs mer - avfallsförordningen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-04 17:23