Avfallshantering för fastigheter 

De bestämmelser som gäller företag och verksamheter gäller också för dig som är fastighetsägare. Företag och verksamheter ska ha ett avtal med VA Syd om hämtning av hushållsavfall. Som fastighetsägare måste du dessutom ta hänsyn till ytterligare några faktorer.

Liksom företagare och verksamhetsutövare måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall i Malmö. Till hushållsavfallet räknas även grovsopor. Grovsopor innebär lösa föremål i hemmet, till exempel hyllor, soffor och sängar.

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av
avfall i Malmö. Saker som det går att förändra i ett sopabonnemang är hur ofta kärlet ska tömmas och hur stort det ska vara.

Service och tydlighet vad som gäller för fastigheten

Du som fastighetsägare kan underlätta för de boende genom att
ha boendenära insamling. Att enkelt kunna hantera avfallet i den egna fastigheten är en bra service för de boende.

Om alla boende i en fastighet källsorterar sina använda förpackningar och tidningar och lämnar em för återvinning minskar den totala volymen hushållsavfall. Det innebär i allmänhet minskade sophämtningskostnader samtidigt som de boende kan källsortera på ett bekvämt sätt. Fastighetens attraktivitet på bostadsmarknaden påverkas också positivt. Den totala kostnaden för sophämtning, inklusive extra kostnader för den fastighetsnära insamlingen blir ofta lägre än kostnaden för sophämtning utan källsortering.

Kom ihåg att du informera de boende om hur du vill att avfallshanteringen ska gå till i din fastighet. Tydliga instruktioner underlättar.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer och uppstår vid industrier, institutioner, affärsrörelser, skolor med och klassificeras också som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser.

Matavfall

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. I mars 2015 samlades 37 procent av matavfallet in. Målet är att 40 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2015 års slut. VA Syd om matavfall.

Grovsopor elavfall och farligt avfall

Grovsopor innebär lösa föremål i hemmet, till exempel hyllor, soffor och sängar. Fastighetsägaren som ansvarar för att beställa hämtning av grovsopor från fastigheten. Hos VA Syd kan fastighetsägare hyra en bemannad grovsopscontainer.

Exempel på farligt avfall kan var färg, lim- och lackrester, lågenergilampor, lysrör och lösningsmedel om lacknafta, aceton, terpentin och bensin. Även elektroniskt avfall räknas som farligt avfall eftersom det kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen, som är skadliga för miljön och människan.

Flerbostadshusägare kan erbjuda de boende att sortera ut el-avfall, farligt avfall och batterier i grovsoprummet eller hänvisa till stadens
återvinningscentraler.

Transport av farligt avfall

Farligt avfall som samlas in från fastighete måste hämtas av en transportör med tillstånd för att transportera farligt avfall. Kontrollera att transportören har tillstånd för transport av farligt avfall. Vid varje transport ska den som lämnar farligt avfall skriva ett transportdokument med uppgifter om vilket avfall som transporteras, transportör och vart avfallet ska transporteras. De flesta transportörer kan hjälpa till med att ta fram ett transportdokument.

Ansvar för nedskräpning

Det fastighetsägaren som ansvar för att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen till exempe på grund av att avfall ställts utanför behållaren, har lagts löst i behållaren inte är tillräckligt väl inslagna, eller att behållaren har överfyllts. Fastighetsägaren ska se till att behållare står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att beställa hämtning av grovsopor från fastigheten. Hos VA Syd kan fastighetsägare hyra en bemannad grovsopscontainer. Kontakta VA Syd för mer information.

Det är du som fastighetsägare som ansvar för att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen till exempel på grund av att avfall ställts utanför behållaren, har lagts löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna, eller att behållaren har överfyllts.

Fastighetsägaren ska se till att behållare står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-18 18:57