Foto: Christina Worsch

Egenkontroll för fastighetsägare

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett verktyg som ger er en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Vem måste ha egenkontroll?

Lagen säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (Miljöbalken, 1998:808, 9 kap 9§)
Det finns dessutom klara fördelar för er som fastighetsägare med att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. Och en fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

 

Miljöförvaltningens roll

Miljöförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för handläggning av klagomål om olägenhet/risk för olägenhet för människors hälsa enligt gällande riktlinjer och regler. Denna avgift tas ut för all handläggning i ärendet: från att vi tar emot klagomålet tills ärendet kan avslutas. Avgiften tas bara ut för befogade klagomål.

Fungerar er egenkontroll som den ska så sparar ni alltså pengar. En väl genomförd egenkontroll minskar nämligen Miljöförvaltningens handläggningstid och därmed också er tillsynsavgift. Eller ännu bättre för såväl er som för oss: det finns inga klagomål för oss att utreda.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-11-12 12:12