Animaliska biprodukter (ABP)

Laxförpackning, foto Colourbox

Statliga Livsmedelsverket och miljöförvaltningen i Malmö stad kontrollerar hanteringen av animaliska biprodukter i livsmedelsverksamheter. Det är viktigt att livsmedelsverksamheter känner till vad ABP är och hur de ska hanteras, för att förebygga nya incidenter liknande de några decennier tillbaka, till exempel galna-kosjukan och stora utbrott av svinpest.

Vad är en animalisk biprodukt?

Animaliska biprodukter (förkortas ABP) är enligt definitionen "hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel inbegripet ägg, embryon och sperma".

Vissa delar på djuret kan bli ABP direkt i hanteringen, eftersom det enligt lag inte är tjänligt som livsmedel, som till exempel specificerat riskmaterial (SRM).  Läs mer om vad specificerat riskmaterial är.

Livsmedel kan också bli ABP för att den verksamhetsansvarige bedömt att till exempel en förpackning är defekt. Ett material med animaliska beståndsdelar som inte längre är ett livsmedel är en animalisk biprodukt, och det måste kunna säkerställas att materialet inte åter blir livsmedel. Den bedömningen kan sedan inte ändras (det vill säga att varan kan inte bli livsmedel igen).

Även matavfall räknas som ABP. Definitionen av matavfall är "animaliskt produktionsspill från restaurangliknande verksamhet." Hit räknas all tillagning, även bakning av bullar och servering för direkt förtäring. Däremot räknas inte till exempel färdigförpackade maträtter eller charkprodukter som säljs över disk (om det inte gäller produktionsspill vid tillagning).

Indelning av ABP genom risknivå

ABP är indelade i tre kategorier baserat på risk för människors och djurs hälsa. ABP ska tas om hand beroende på vilken typ av kategori som de tillhör.

Ett vanligt hanteringssätt för ABP är att de förbränns eller blir biogas.
  
Kategori 1
Exempel: I butiker där kött styckas kan det förekomma ABP av specificerat riskmaterial (SRM). Ovanligt. Denna kategori ska alltid förstöras/destrueras.

Kategori 2
Exempel: Animaliska produkter som innehåller höga halter av patogena mikroorganismer. Livsmedel med smitta.

Kategori 3
Exempel: Före detta animaliskt livsmedel som inte bär på någon känd smitta såsom ravioli med köttfärs där förpackningen är defekt eller ett livsmedel där datum gått ut. Spill från chark och delikatess samt matavfall som ska skickas för rötning eller kompostering.

Livsmedelsföretagarens/butikens skyldigheter

Verksamhetsansvariga ska identifiera vilka ABP som finns i verksamheten och se till att de hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Verksamhetsansvarig ska se till att animaliska biprodukter under alla skeden av insamling, transport, hantering, lagring och bortskaffande, uppfyller de krav som är relevanta för verksamheten.

Matavfall

Matavfall som uppkommer i livsmedelsverksamheter räknas som ABP, men lagstiftningen om ABP är inte tillämplig om matavfallet skickas till förbränning. Då gäller i stället miljölagstiftningen. I Malmö samlas en stor andel matavfall för omvandling till biogas. 

Matavfall får inte utfordras till produktionsdjur, förutom pälsdjur (till exempel mink). Matavfall får heller inte utfordras till grisar eller fjäderfä.

Till skillnad från annan typ av ABP krävs inte handelsdokument, uppmärkning av behållare eller register.

Lagstiftning

De regler som är lagstiftade som finns för ABP kan du bland annat hitta i dessa förordningar:
•  EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009

•  EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 142/2011

• Jordbruksverkets föreskrift SJVFS (2014:43) om befattning med animaliska biprodukter

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-05 08:50