Lagstiftning och branschriktlinjer 

Den yrkesmässiga hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EG-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen samt i följdförfattningar.

• Livsmedelslagen (2006:804)
• EG-förordning nr 178/2002 (livsmedelslagstiftningen)
• Livsmedelslagen (2006:804)
• Livsmedelsförordningen (2006:813)
• EG 178/2002, artikel 17
• EG-förordning 852/2004 (hygienkrav)
• EG-förordning nr 882/2004 (om offentlig kontroll)
• EG-förordning 1169/2011 (informationsförordningen

Lagarna och förordningarnas innehåll 

Här är en översikt över vad lagarna inom livsmedelsbranschen innefattar:

Hela livsmedelskedjan -"Från jord till bord", från foder och råvaror till färdiga livsmedel och tillagning.

Risk - varje livsmedelsföretagare ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten som kan påverka livsmedlen.

Tydlig uppdelning av ansvar - Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.

Helhetssyn inom kontrollarbete - Kontrollen inriktar sig främst på företagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenten, genom goda rutiner i egenkontrollen.

Informationsplikt - Det finns regler om märkning och information både för förpackade och oförpackade livsmedel.  

Färdigförpackade livsmedel, obligatoriskt med följande uppgifter - beteckning, ingrediensförteckning, ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans, mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser, nettokvantitet, bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag, förvaringsanvisning, namn eller firmanamn och adress till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör, ursprung, bruksanvisning, verklig alkoholhalt (artikel 9 i förordning (EG) nr 1169/2011).

Livsmedelsinformationen får inte vara vilseledande (artikel 7 i förordning (EG) nr 1169/2011).

Lagstiftningen omfattar bland annat detaljregler och information om:

 • Egen kontroll och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • Offentlig kontroll
 • Information/märkning
 • Krav på anläggningar
 • Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
 • Avgifter

Några exempel på gällande regelverk

 • EG-förordning nr 178/2002 om grundläggande krav och principer för livsmedelslagstiftningen.
 • EG-förordning nr 852/2004 om livsmedelshygien (anger bland annat allmänna krav på  livsmedelsanläggningar och egen kontroll)
 • Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
 • Informationsförordningen nr 1169/2011.
 • Föreskrifter från Livsmedelsverket, bland annat om märkning, godkännande, hygien och dricksvatten.

Aktuell lagstiftning
Livsmedelsverket 

Branschriktlinjer och branschorganisationer

Branschorganisationerna är till för dig som företagare. Många branschorganisationer har tagit fram branschriktlinjer, som ett sätt att hjälpa företag att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

I branschriktlinjen beskrivs hur din typ av företag kan arbeta för att följa livsmedelslagstiftningen. Alla publicerade branschriktlinjer är granskade och godkända av Livsmedelsverket. Det är frivilligt att följa en branschriktlinje, men de kan vara ett bra stöd i ditt arbete med egen kontroll och hygien. Livsmedelsverkets sida med branschriktlinjer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-25 13:18