Miljöregler och tillsyn

Du som företagare har ett ansvar för att följa reglerna miljöbalken. Din verksamhet får inte skada omgivningen genom utsläpp i mark, luft och vatten eller på något annat sätt negativt påverka människors hälsa eller miljö. Miljöbalken ställer även särskilda krav på lokaler som är öppna för allmänheten.

Företaget/verksamheten ansvarar för att följa de allmänna hänsynsreglerna i lagstiftningen (enligt kapitel 2 i miljöbalken).

Företag ska ha rutiner och den övervakning som behövs för att garantera att lagkraven följs (enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, miljöbalken 9:19).

Företaget/verksamheten ska kunna visa miljöförvaltningen att miljölagstiftningen följs i verksamheten.

Miljöförvaltningen kontrollerar

I Malmö är det miljöförvaltningen som kontrollerar att verksamheter inte bryter mot lagstiftningen i miljöbalken. I tillsynen ingår att:

 • granska rapporter
 • göra föranmälda eller oanmälda inspektioner
 • handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål

Miljöförvaltningen kan även förelägga verksamheter om att vidta vissa åtgärder. Förvaltningen är skyldig att anmäla misstänkta brott mot miljöbalken om överträdelsen kan vara straffbar.

 • Utsläpp till luft, till exempel lösningsmedel, stoft, damm
 • utsläpp till mark, till exempel spill på marken runt verksamheten eller inne i lokaler
 • utsläpp till vatten, till exempel processavloppsvatten, spill- och dagvatten
 • förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall, till exempel  sortering och hantering
 • buller från till exempel fläktar, fordon, maskiner, kompressorer
 • lukt från till exempel kemikalier, matos, processer, avfall
 • hushållning med energi och resurser
 • företagens egenkontroll.

Prövning av anmälningar

Miljöförvaltningen handlägger och genomför prövning av de anmälningar som lämnas in till miljöförvaltningen.  Det kan gälla både nya anmälningspliktiga verksamheter eller förändrade tillståndspliktiga verksamheter.

Ofta skriver vi ett föreläggande med särskilda krav på de  anmälningspliktiga verksamheterna. När det gäller nya tillståndspliktiga verksamheter är det länsstyrelsen eller miljödomstolen som skriver tillståndsbeslut med villkor. I dessa fall får miljönämnden yttra sig till länsstyrelsen eller miljödomstolen innan de skriver sitt beslut.

Läs mer om tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter här.

Tillsynen bedrivs genom att företag betalar avgifter

Miljöförvaltningen tar ut avgifter enligt taxa för miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispenser. Förvaltningen tar också ut en årlig avgift enligt taxa för vissa miljöfarliga verksamheter. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten. Läs mer.

Information och råd

Miljöförvaltningen kan lämna enklare råd i enskilda fall, till exempel ge besked som tydligt förmedlar de krav som ställs i miljöbalken. Däremot kan vi inte hjälpa verksamhetsutövaren i detaljer, till exempel med att identifiera vilka åtgärder och rutiner som är mest lämpliga. Detta utförs av verksamhetsutövaren (företagaren), eventuellt med hjälp av konsulter som företagaren själv får kontakta.

Miljöförvaltningen kan inte heller lämna information som innebär att vår opartiskhet kan sättas i fråga, till exempel information om att anlita ett visst konsultföretag eller en viss leverantör.

Vi kan inte heller ge information som i praktiken får till följd att vi tar på oss ett ansvar som enligt lagen är en plikt för verksamhetsutövaren, till exempel i fråga om att välja mellan olika handlingsalternativ som alla leder till regel- eller villkorsuppfyllelse. Vid behov får företagaren  själv kontakta konsulter för att få sådan hjälp.

Flera lagar för miljöförvaltningen som myndighet

En rad lagar förutom miljöbalken styr miljöförvaltningens sätt att handlägga ärenden och utföra vissa arbetsuppgifter: bland annat tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen och förvaltningslagen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 13:19