Egenkontroll. Foto: Anders Ekström.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta är ett krav i lagstiftningen, miljöbalken.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Detta gäller alla. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Egenkontroll - eget ansvar 

Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren ansvaret att självständigt följa miljöbalkens regler, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt de beslut och domar som myndigheter har fattat. Det är verksamhets­utövarens ansvar att ta reda på bland annat vilka lagkrav som gäller för verksamheten samt hålla denna kunskap upp­daterad, utan att någon myndighet påtalar det. Ansvaret omfattar även att undersöka och kontrollera verksam­hetens påverkan på miljö och hälsa och följa upp resultaten av miljö- och hälsoskyddsarbetet. Detta kan göras genom till exempel mätningar och nedskrivna rutiner. Ansvaret kan gälla även när verksamheten är avslutad.

Detta ansvar kallas egenkontroll och finns reglerat i 26 kap 19 § miljöbalken. I förordningen (1998:901) om verk­samhetsutövarens egenkontroll finns ytterligare bestämmelser som gäller för de som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 9 eller 11-14 kapitlet miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska enligt förordningen om verk­samhetsutövarens egenkontroll:

  • Ha en fördelning av det organisatoriska ansvaret av de frågor som rör verksamhetens miljöpåverkan.
  • Ha dokumenterade rutiner för att kontrollera att bl.a. utrustning hålls i gott skick.
  • Undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt och dokumentera detta.
  • Rapportera om driftsstörningar till tillsynsmyndigheten.
  • Förteckna de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker ur miljö- och hälsosynpunkt.Verksamhetsutövaren skall kunna visa för tillsynsmyndigheten att hänsynsreglerna följs och hur egenkontrollen går till i praktiken och resultaten av den. Om tillsynsmyndigheten begär det ska verksamhetsutövaren lämna in ett förslag på kontrollprogram där rutiner finns nedskrivna.

Mer information om egenkontroll finns i Naturvårdsverkets handbok (2001:3) om egenkontroll. Den kan beställas från Naturvårdsverkets kundtjänst (telefon: 08-698 12 00). Naturvårdsverkets föreskrifter och handböcker finns också tillgängliga på www.naturvardsverket.se

Särskilda krav på egenkontrollen har:

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön.

Kontrollprogram

Om miljöförvaltningen förelagt kontrollprogram för en verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Miljöledning

Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som t ex ISO 14001 eller EMAS bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Påföljder

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som ska betalas av en verksamhetsutövare om denne inte följer kraven enligt bl.a. egenkontrollförordningen. Detta gäller tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsmyndigheten oftast kommun beslutar om miljösanktionsavgift.

En annan påföljd kan vara att åtal väcks om inte kraven på egenkontroll följs.
För verksamheter som inte är tillstånds eller anmälningspliktiga finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig kontroll, men avgift kan utgå för överträdelser av andra regler.

För alla verksamheter gäller dock att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om just egenkontrollen är otillräcklig. Vilka överträdelser som medför miljö- sanktionsavgift framgår av bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Egenkontroll enligt andra lagar

Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på "systematiskt arbetsmiljöarbete"(det som tidigare kallades internkontroll). Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av statliga Arbetsmiljöinspektionen (tidigare Yrkesinspektionen) och inte av kommun eller länsstyrelsen.

Kraven i räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Räddningsverkets Allmänna råd 2001:2 Systematiskt brandskyddsarbete.

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller t.ex. krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger m.fl.

Länkar

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-25 14:05