Tillsyn av markföroreningar

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på förorenade områden inom Malmö.

Tillsynen bedrivs på ett flertal olika sätt:

  • inventering av områden med tidigare verksamhet som bedöms innebära en risk för en förorening
  • krav på provtagning vid nedläggning av verksamheter
  • uppföljning av inrapporterade föroreningar
  • godkännande och uppföljning av anmälda åtgärder för att avhjälpa en förorening
  • krav på åtgärder av förorenade områden dels på verksamhetsutövare samt även vid nybyggnation eller ombyggnation

De olika arbetssätten bedrivs i olika omfattning, men samtliga drivs parallellt. Anmälda åtgärder och inrapporterade föroreningar prioriteras då miljöbalken ställer krav på att anmälaren ska erhålla svar inom en rimlig tid.

Olika initiativ till tillsyn av markföroreningar

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av markföroreningar på två sätt: dels egeninitierad tillsyn och dels händelsestyrd tillsyn. Den egeninitierade tillsynen görs bland annat genom att miljöförvaltningen vid
granskning av bygglovsärenden startar ärenden när det bedöms att det finns behov av utredningar.

Miljöförvaltningen arbetar också med ansvarsutredningar för verksamheter som lagts ned. Om ansvarig finns, kan miljöförvaltningen ställa krav på undersökningar och vid behov avhjälpandeåtgärder. Finns ingen ansvarig, kan kommunen söka medel för åtgärder med statliga medel. I samband med tillsyn på miljöfarliga verksamheter då misstanke om markföroreningar finns, inleds ofta en process med krav på undersökningar och åtgärder.

Merparten av de ärenden inom förorenad områden som inkommer till
miljöförvaltningen är dock initierade genom att områden eller byggnader exploateras eller säljs. Inför exploatering eller försäljning av markområden eller byggnader är det vanligt att dessa områden undersöks för att identifiera eventuella markföroreningar. Då är tillsynen så kallat händelsestyrd.

Senast ändrad: 2018-10-31 10:59