För handläggare inom Arbetsför-medlingen och Försäkringskassan

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad har som syfte att effektivare stödja arbetslösa malmöbor så att individens tid i arbetslöshet ska bli så kort som möjligt. Detta samarbete är reglerat i en strategisk överenskommelse och särskilda avtal gällande insatser.

Inom ramen för Finsam finns ett samverkansavtal mellan Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne på Aktivitetscenter och PTSD-Center.

Samarbete med Arbetsförmedlingen:

Du som arbetsförmedlare kan samarbeta med JobbMalmö kring personer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Vuxna över 24 år med försörjningsstöd som inte deltar i Jobb- och Utvecklingsgarantin.

  • Alla ungdomar 18-24 år, oavsett försörjningsform, som inte ingår i Jobbgarantin för Ungdomar. Ungdomar kan själva skriva in sig genom att besöka JobbMalmö Direkt på Nobelvägen 66.

  • Personer som studerar SFI eller som studerar Svenska som andraspråk

  • Försörjningsstödstagare som kan vara aktuella för åtgärdsanställningar. För information och anmälan se [länk].

  • För personer som ingår i UGA/JOB oavsett försörjningsform kan vi erbjuda samarbete kring arbetsträning och förstärkt arbetsträning utifrån särskilda avtal. För information och anmälan se [länk].

  • Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan erbjudas plats på PTSD-Center. För information och anmälan se [länk]

  • Malmöbor med ohälsa som, oavsett försörjning, har behov av arbetsförberedande insatser i samverkan för att kunna delta i ordinarie arbetsmarknadsinsatser kan erbjudas plats på Aktivitetscenter. För information och anmälan se [länk]

    Överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad

Samarbete med Försäkringskassan:​

Försäkringskassan kan samarbeta med JobbMalmö kring personer som uppfyller följande kriterier:

  • Malmöbor med ohälsa som, oavsett försörjning, har behov av arbetsförberedande insatser i samverkan för att kunna delta i ordinarie arbetsmarknadsinsatser kan erbjudas plats på Aktivitetscenter. För information och anmälan se [länk]

Generella frågor

Vid generella frågor om JobbMalmö är du välkommen att kontakta JobbMalmö Direkt på 040-34 45 90 eller asf.arbetsmarknad@malmo.se Här svarar en arbetsmarknadssekreterare alla vardagar mellan 9-16. Om du inte känner till i vilket stadsområde en sökande bor hjälper vi dig med kontakt till rätt handläggare.

Frågor i enskilda ärenden

Vid frågor kontakta våra kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Snabbval, blanketter och information

Remiss till Aktivitetscenter - Aktivering i grupp och Arbetsträning

Remiss till Aktivitetscenter - Arbetsförmågebedömning

Remiss till PTSD-Center

Samtycke ProCapita

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-29 10:03