Resultat för medarbetarenkäten 2017

Malmö stad genomför årligen en gemensam medarbetarenkät. Syftet är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Malmö stads medarbetarenkät 2017 fick en svarsfrekvens på 83%. Enkäten visar att Malmö stad överlag har motiverade medarbetare.

Resultatet består av tre områden (eller delindex); motivation, ledarskap och styrning. Tillsammans skapar de ett totalindex (HME Total). Resultatet inom de olika områdena kan sträcka sig från 0 till 100, och resultatet beskriver förutsättningarna inom respektive område. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt.

Malmö stad uppnår ett HME-resultat (hållbart medarbetarengagemang) på 79,2. Det kan jämföras med 78,3 förra året. Det har alltså skett en förbättring på totalen. Totalindex i genomsnitt för Sveriges kommuner var 79 förra året.

En ökning inom motivation och ledarskap

Det är framförallt inom områdena motivation och ledarskap som Malmö stad har ökat. Den fråga som fick högst index är om man tycker att sitt arbete känns meningsfullt. Närmre 57 % svarade att det stämmer mycket bra. 

Den största utmaningen för Malmö stad i stort ligger i att följa uppsatta mål, den frågan fick lägst index. Det var även uppföljningen av målen som fick lägst index år 2016.

Vad är HME?
HME står för ”hållbart medarbetarengagemang”. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram nio frågor som mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen. De mäter också chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Svaren på dessa frågor ger ett totalindex för ”hållbart medarbetarengagemang” och tre delindex, ”motivation”, ”ledarskap” och ”styrning”.

Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun.

 

Här kan du läsa mer om HME på Sveriges kommuner och landsting webbplats.  

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-16 09:49