Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering

Malmö stad satsar mycket på jämställdhet, mångfald och antidiskriminering. Här får du en överblick över vårt arbete med detta.

Malmö stad vill vara en bra arbetsgivare som är fri från diskriminering. Enligt diskrimineringslagen har vi ett ansvar att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund*. Detta arbete
kallas aktiva åtgärder.

Malmö stads personalpolicy beskriver gemensamma värderingar på våra arbetsplatser och till de människor som vi möter.

"Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. 

Vi ska erbjuda alla samma möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet eller uttryck."
- Ur Malmö stads personalpolicy

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 11:08