Regler för oss i offentlig verksamhet

Här kan du läsa mera om vilka lagar och regler som finns för oss i offentlig verksamhet.

Den offentliga makten utövas under lagarna. Så står det i portalparagrafen i vår regeringsform. Du som ny medarbetare i Malmö stad är anställd i det offentliga och därmed måste du följa det regelverk som gäller offentliganställda. Regelverket garanterar att medborgaren kan känna sig trygg med Malmö stad som myndighet.

Var saklig och objektiv

Enligt grundlagen (1 kap. 9 § regeringsformen) ska du i din myndighets-utövning alltid vara saklig och objektiv. Alla som du träffar i din myndighetsutövning ska du behandla lika.

Det är viktigt att du skiljer mellan din roll som privatperson och din roll som tjänsteman. Dina ageranden inom tjänsten får aldrig vara styrda av privata intressen. Det är till exempel förbjudet att befatta sig med ett ärende när man är jävig samt att ge och ta mutor.

Så handlägger du ärenden

När du handlägger ärenden är du skyldig att följa förvaltningslagen och kommunallagen. I förvaltningslagen lagfästs grundläggande rättssäker-hetsprinciper och krav på myndigheter. I kommunallagen regleras vad en kommun får och inte får göra.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett annat lagstiftningsområde som är centralt för en kommun, och även den innehåller en likabehand-lingsprincip. Syftet med LOU är att försäkra näringslivet lika chanser att ingå kontrakt med kommunen. Samtidigt möjliggör lagen bättre inköp och därmed en effektivare användning av medborgarnas skattemedel.

Offentlighet och sekretess

Vidare måste du lära dig att hantera handlingar och uppgifter på ett lagenligt sätt. I all offentlig verksamhet råder principen om allmänna handlingars offentlighet.

Offentlighet och sekretess är ett komplext lagstiftningsområde och innebär att du behöver veta när en handling blir en allmän handling och vilka skyldigheter detta innebär (registrering, arkivering, att lämna ut handlingar i de offentliga delarna). Du måste veta vilka uppgifter i din verksamhet som är sekretessreglerade och hur dessa ska hanteras. Det finns även särskilda krav på behandling av personuppgifter i register och en digital miljö.

Vill du veta mer?

Våra stadsjurister är experter i de lagstiftningsområden som rör kommunens verksamhet och har ett stort utbud av utbildningar för Malmö stads tjänstemän.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-04 15:59